Leveringen - 576994-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Brest: Diverse geneesmiddelen

2020/S 234-576994

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier régional et universitaire de Brest
Postadres: 2 avenue Foch
Plaats: Brest Cedex
NUTS-code: FRH02 Finistère
Postcode: 29609
Land: Frankrijk
E-mail: fabian.allot@chu-brest.fr
Telefoon: +33 298992014
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.chu-brest.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&refConsultation=673024&orgAcronyme=x7c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture du médicament Ioflupane-123I

Referentienummer: 2020PHIE0164
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture du médicament Ioflupane-123I.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ioflupane-123I

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH02 Finistère
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ioflupane-123I.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché prendra effet au 1.2.2021 où à la date de réception de la notification si cette dernière est postérieure, et se terminera le 31.12.2022. Au-delà de sa première période d'exécution (31.12.2021), il pourra être reconduit une fois pour une période de douze mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Cellule des marchés du pôle Pharmacie du CHRU de Brest.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Le marché prendra effet au 1.2.2021 où à la date de réception de la notification si cette dernière est postérieure, et se terminera le 31.12.2022. Au-delà de sa première période d'exécution (31.12.2021), il pourra être reconduit une fois pour une période de douze mois.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rennes — Hôtel de Bizien
Postadres: contour de la Motte — CS 44416
Plaats: Rennes Cedex
Postcode: 35044
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rennes — Hôtel de Bizien
Postadres: contour de la Motte — CS 44416
Plaats: Rennes Cedex
Postcode: 35044
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rennes — Hôtel de Bizien
Postadres: contour de la Motte — CS 44416
Plaats: Rennes Cedex
Postcode: 35044
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020