Leveringen - 576997-2020

01/12/2020    S234

Italië-San Giovanni Rotondo: Bussen voor openbaar vervoer

2020/S 234-576997

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: S.U.A. Gargano sud
Postadres: piazza dei Martiri 5
Plaats: San Giovanni Rotondo
NUTS-code: ITF46 Foggia
Land: Italië
Contactpersoon: RUP: dott. Paolo Cassano del Comune di San Giovanni Rotondo (08/415300)
E-mail: protocollo.sangiovannirotondo@pec.it
Telefoon: +39 0882415512-415501-415300
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.comune.sangiovannirotondo.fg.it
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.suagarganosud.traspare.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

«Fornitura di n. quattro autobus per il rinnovo parco automobilistico del trasporto pubblico locale — progetto Smart go city» — Comune di San Giovanni Rotondo — CUP: F20C20000000002 — tre lotti

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura di n. quattro autobus per il rinnovo parco automobilistico del trasporto pubblico locale — progetto Smart go city — Comune di San Giovanni Rotondo — CUP: F20C20000000002.

Importo stimato dell'appalto 1 505 000,00 EUR.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

N. uno autobus di classe I, a gasolio, corto a due porte

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF46 Foggia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto 1 — CIG: 8521685CEA — Importo a base d'asta soggetto a ribasso: 194 025,00 EUR mentre gli oneri per la sicurezza sono pari a 975,00 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

N. uno autobus di classe I, Ibrido, normale a tre porte

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF46 Foggia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto n. 2 — CIG: 8521692284 — Importo a base d'asta soggetto a ribasso: 427 850,00 EUR mentre gli oneri per la sicurezza sono pari a 2 150,00 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

N. due autobus di classe I, Ibrido, lungo a tre porte

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF46 Foggia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto n. 3 — CIG; 8521721AAO — Importo a base d'asta soggetto a ribasso: 875 600,00 EUR mentre gli oneri per la sicurezza sono pari a 4 400,00 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Procedura: aperta telematica.

Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.suagarganosud.traspare.com http://www.comune.sangiovannirotondo.fg.it/.

Il responsabile stazione unica appaltante.

Ing. Saverio Pio Longo.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Puglia
Plaats: Bari
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020