Leveringen - 577009-2020

01/12/2020    S234

Hongarije-Boedapest: Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur

2020/S 234-577009

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_32140183
Postadres: Kunigunda útja 64.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1037
Land: Hongarije
Contactpersoon: Közbeszerzés Közbeszerzés
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Telefoon: +36 13533200
Fax: +36 14280209
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mtva.hu/
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Biztonsági kamerarendszer bővítés és karbantartás

Referentienummer: EKR001221312020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rendszer fizikai kiépítése

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
72222200 Planning in verband met informatiesystemen of -technologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 150
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kamerarendszerhez tartozó tárhely bővítése

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rendszer integrálása a meglévő kamerarendszerhez

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72227000 Advies over software-integratie
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
72222200 Planning in verband met informatiesystemen of -technologie
72228000 Advies over hardware-integratie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kamerarendszerek időszakos karbantartása, javítása

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A szerződés időtartama Megrendelő egyoldalú nyilatkozatával legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb további 12 hónappal meghosszabbítható.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020