Leveringen - 577019-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Salzgitter: Apparatuur voor het meten van straling

2020/S 234-577019

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesamt für Strahlenschutz
Postadres: Willy-Brandt-Straße 5
Plaats: Salzgitter
NUTS-code: DE912 Salzgitter, Kreisfreie Stadt
Postcode: 38226
Land: Duitsland
E-mail: angebote@bfs.de
Telefoon: +49 30-183331264
Fax: +49 30-183331265
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bfs.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=365421
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=365421
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung eines Basisstationssimulators nebst Zubehör und Dienstleistung

Referentienummer: 1266/20-000
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38341000 Apparatuur voor het meten van straling
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Für ein zu beschaffendes SAR Schnellmesssystem cSAR3d (paralleles EU-Verfahren, produktgebundene Ausschreibung) des Herstellers SPEAG AG wird ein Basisstationssimulator benötigt, um normgerechte Vermessungen von Mobiltelefonen, sowie Tablets und Laptops bezüglich ihrer SAR-Werte durchführen zu können. Näheres entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 160 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682210 Instrumenten- en besturingsuitrusting
38552000 Elektronische meters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE402 Cottbus, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bundesamt für Strahlenschutz

Kompetenzzentrum EMF

Karl-Liebknecht-Straße 33

03046 Cottbus

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Für ein zu beschaffendes SAR Schnellmesssystem cSAR3d (paralleles EU-Verfahren, produktgebundene Ausschreibung) des Herstellers SPEAG AG wird ein Basisstationssimulator benötigt, um normgerechte Vermessungen von Mobiltelefonen, sowie Tablets und Laptops bezüglich ihrer SAR-Werte durchführen zu können. Näheres entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 160 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Einmalige Lieferung zeitnah nach Zuschlagserteilung + Dienstleistung nach Leistungsbeschreibung.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 123,124 GWB (siehe Angebotsbedingungen + Anlage A)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Erfüllung der Mindestkriterien/Spezifikationen der Anlage 1 – Leistungsbeschreibung

Eventuele minimumeisen:

Siehe Anlage 1.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 26/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:01
Plaats:

Bundesamt für Strahlenschutz, Willy-Brandt-Str. 5, 38226 Salzgitter

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundeskartellamt
Postadres: Villemombler Straße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Bundesamt für Strahlenschutz
Postadres: Willy-Brandt-Straße 5
Plaats: Salzgitter
Postcode: 38226
Land: Duitsland
E-mail: angebote@bfs.de
Telefoon: +49 30-183331264
Fax: +49 30-183331265
Internetadres: http://www.bfs.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020