Leveringen - 577023-2020

01/12/2020    S234

Polen-Gdansk: Orthopedische benodigdheden

2020/S 234-577023

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Postadres: ul. Dębinki 7
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 80-952
Land: Polen
Contactpersoon: Emilia Białko
E-mail: ebialko@uck.gda.pl
Telefoon: +48 583492238
Fax: +48 583492074
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.uck.gda.pl
Adres van het kopersprofiel: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Dział Zamówień Publicznych UCK, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
Postadres: ul. Dębinki 7
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 80-952
Land: Polen
Contactpersoon: Emilia Białko
E-mail: ebialko@uck.gda.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.uck.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa zestawu do artroskopii (wieża artroskopowa) wraz z wyrobami medycznymi do kolumny artroskopowej dla UCK

Referentienummer: 232/PN/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141700 Orthopedische benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostawa wyrobów medycznych do kolumny artroskopowej w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ;

b) dostawa zestawu do artroskopii (wieża artroskopowa) zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 807 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostawa wyrobów medycznych do kolumny artroskopowej w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ;

b) dostawa zestawu do artroskopii (wieża artroskopowa) zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy wyrobów medycznych / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość wyrobów / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość sprzętu medycznego / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 807 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z załącznikiem nr 9a i 9b.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 9a i 9b do SIWZ.

5. W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN, przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.

7. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, kwoty wadium określone w SIWZ.

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

10. Brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie wypełnionego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

11. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

a) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Zał. nr 8 do SIWZ;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru zał. nr 9 do SIWZ.

12. Wykaz dokumentów dla Wykonawców wspólnie biegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów lub podwykonawców zostały określone w ust. VII SIWZ.

13. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.

15. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

17. Termin związania z ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert.

18. Wymagania dot. dokumentów, w tym od podmiotów zagranicznych, zawarte zostały w ust. VII SIWZ.

19. Klauzula informacyjna dot. RODO zawarta została w ust. XXI SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 1843).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020