Leveringen - 577025-2020

01/12/2020    S234

Polen-Katowice: Plasmazakjes

2020/S 234-577025

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Postadres: ul. Raciborska 15
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 40-074
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Kasza
E-mail: zam_publ@rckik-katowice.pl
Telefoon: +48 322087309
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do redukcji patogenów w osoczu, adekwatnych do posiadanej aparatury inaktywacyjnej – Mirasol PRT

Referentienummer: ZP/PN/44/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141614 Plasmazakjes
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 000 sztuk zestawów do redukcji patogenów w osoczu, adekwatnych do posiadanej aparatury inaktywacyjnej – Mirasol PRT.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141614 Plasmazakjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 000 sztuk zestawów do redukcji patogenów w osoczu, adekwatnych do posiadanej aparatury inaktywacyjnej – Mirasol PRT.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres przydatności do stosowania / Weging: 40.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Dostawa zestawów do redukcji patogenów w osoczu, adekwatnych do posiadanej aparatury inaktywacyjnej – Mirasol PRT.

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca przedłoży:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy na poziomie co najmniej:

— 325 000 PLN lub zdolności kredytowej na poziomie nie niższym niż: 325 000 PLN.

Eventuele minimumeisen:

Wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy na poziomie co najmniej:

— 325 000 PLN lub zdolności kredytowej na poziomie nie niższym niż: 325 000 PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Dostawa zestawów do redukcji patogenów w osoczu, adekwatnych do posiadanej aparatury inaktywacyjnej – Mirasol PRT.

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedłoży:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien wykazać przynajmniej jedną dostawę tożsamą z przedmiotem zamówienia o wartości jednostkowego zamówienia nie mniejszej niż: 650 000 PLN brutto.

Eventuele minimumeisen:

Wykonawca powinien wykazać przynajmniej jedną dostawę tożsamą z przedmiotem zamówienia o wartości jednostkowego zamówienia nie mniejszej niż: 650 000 PLN brutto.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Raciborska 15, Katowice, platforma zakupowa Marketplanet

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Listopad 2021.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internetadres: www.uzp.gov/kio
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020