Leveringen - 577029-2020

01/12/2020    S234

Polen-Pawłowice: Zemelen

2020/S 234-577029

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nationaal identificatienummer: 00007972800093
Postadres: ul. Mielżyńskich 14
Plaats: Pawłowice
NUTS-code: PL417 Leszczyński
Postcode: 64-122
Land: Polen
Contactpersoon: Roman Kozyra
E-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Telefoon: +48 0-65-529-91-92
Fax: +48 0-65-529-91-92
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zdpawlowice.pl
Adres van het kopersprofiel: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.zdpawlowice.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowa jednostka organizacyjna
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Otręby pszenne paszowe

Referentienummer: 242/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15615000 Zemelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Otręby pszenne, paszowe.

Zamawiający zamawia 50 ton otrąb, loco magazyn ZD Pawłowice.

Otręby pszenne, paszowe winny spełniać nw. parametry:

— wilgotność do 14 %,

— zanieczyszczenia do 7 %,

— zawartość białka ogólnego – minimum 14 %

— zawartość włókna surowego poniżej 9 %.

Parametry jakościowe:

— Aflatoksyna B-1 – poniżej 0,02 mg/kg,

— Deoksyniwalenol – poniżej 8 mg/kg,

— Zearalenon – poniżej 2 mg/kg,

— Ochratoksyna A – poniżej 0,25 mg/kg,

— Beztlenowce – nieobecne w 0,1 g,

— Salmonella – nieobecna w 0,1 g.

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby

własne.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 24 500.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL417 Leszczyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

ZD Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Otręby pszenne, paszowe.

Zamawiający zamawia 50 ton otrąb, loco magazyn ZD Pawłowice.

Otręby pszenne, paszowe winny spełniać n/w parametry:

— wilgotność do 14 %,

— zanieczyszczenia do 7 %,

— zawartość białka ogólnego – minimum 14 %,

— zawartość włókna surowego poniżej 9 %.

Parametry jakościowe:

— Aflatoksyna B-1 – poniżej 0,02 mg/kg,

— Deoksyniwalenol – poniżej 8 mg/kg,

— Zearalenon – poniżej 2 mg/kg,

— Ochratoksyna A – poniżej 0,25 mg/kg,

— Beztlenowce – nieobecne w 0,1 g,

— Salmonella – nieobecna w 0,1 g.

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby

Własne.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

ZD Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. W postępowaniu o udzielanie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustęp 1 i 5 ustawy Pzp.

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie

wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia:

a) oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE;

c) oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert;

d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia;

e) informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

Uwaga:

2. informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej:

a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – Załącznik do SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020