Leveringen - 577051-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Parijs: Gedrukte enveloppen

2020/S 234-577051

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Caisse des Dépôts
Nationaal identificatienummer: 18002002600019
Postadres: 56 rue de Lille
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75007
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.caissedesdepots.fr
Adres van het kopersprofiel: https://caissedesdepots.marches-publics.info
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Impression, stockage et livraison d'enveloppes et pochettes postales pour la Caisse des Dépôts

Referentienummer: 20200098
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199710 Gedrukte enveloppen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Impression d'enveloppes — Paris

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199710 Gedrukte enveloppen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Marché reconduit selon les conditions du CCAP.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Impression d'enveloppes — Angers

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199710 Gedrukte enveloppen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Marché reconduit selon les conditions du CCAP.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Impression d'enveloppes — Bordeaux

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199710 Gedrukte enveloppen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Marché reconduit selon les conditions du CCAP.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020