Supplies - 577055-2020

Submission deadline has been amended by:  601711-2020
01/12/2020    S234

Poland-Lublin: Protective gear

2020/S 234-577055

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
National registration number: PL
Postal address: ul. dr K. Jaczewskiego 7
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-090
Country: Poland
Contact person: Ewa Dorosz
E-mail: zampub@cozl.eu
Telephone: +48 814541761
Internet address(es):
Main address: www.cozl.eu
Address of the buyer profile: www.cozl.eu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/cozl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/cozl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa środków ochrony osobistej

Reference number: COZL/DZP/ED/3411/PN-192/20
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa środków ochrony osobistej:

— część 1 – kombinezon ze wzmacniającymi szwami,

— część 2 – maski klasy FF2 i FFP3 z zaworkiem,

— część 3 – ochraniacze wysokie na obuwie,

— część 4 – przyłbice z unoszona szybą,

— część 5 – przyłbice stomatologiczne.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kombinezon ze wzmacniającymi szwami

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Część 1 – kombinezon ze wzmacniającymi szwami – 1 pozycja

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw cząstkowych / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z punktem IX SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Maski klasy FFP2 i FFP3 z zaworkiem

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Część 2 – maski klasy FFP2 i FFP3 z zaworkiem – 2 pozycje

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw cząstkowych / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z punktem IX SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochraniacze wysokie na obuwie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Część 3 – ochraniacze wysokie na obuwie – 1 pozycja

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw cząstkowych / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z punktem IX SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Przyłbice z unoszona szybą

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Część 4 – przyłbice z unoszona szybą – 1 pozycja

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw cząstkowych / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z punktem IX SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Przyłbice stomatologiczne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Część 5 – przyłbice stomatologiczne – 1 pozycja

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw cząstkowych / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z punktem IX SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 – wzór umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż określony w art. 43 ust. 2 Pzp, nie krótszy jednak niż 15 dni. Potrzeba skrócenia terminu składania ofert podyktowana jest faktem, iż istnieje pilna potrzeba udzielenia zamówienia na dostawę środków ochrony osobistej w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/12/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/12/2020
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/cozl) nastąpi 11.12.2020 o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, POLSKA, Dział Zamówień Publicznych, budynek nr 2, piętro 4.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia Wykonawcy o:

— braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

f) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

g) katalogi/ulotki, prospekty, foldery itp. producenta, potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego, z zaznaczeniem której części i której pozycji dotyczą. Jeżeli dokumenty te są w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski;

h) próbki oferowanego asortymentu w ilości 1 szt. (słownie: jedna sztuka) z każdej pozycji z załącznika nr 1.1–1.5. Próbki podlegają testowaniu w związku z czym nie podlegają zwrotowi.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/11/2020