Leveringen - 577055-2020

Submission deadline has been amended by:  601711-2020
01/12/2020    S234

Polen-Lublin: Beschermende uitrusting

2020/S 234-577055

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Nationaal identificatienummer: PL
Postadres: ul. dr K. Jaczewskiego 7
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 20-090
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Dorosz
E-mail: zampub@cozl.eu
Telefoon: +48 814541761
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cozl.eu
Adres van het kopersprofiel: www.cozl.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/cozl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/pn/cozl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa środków ochrony osobistej

Referentienummer: COZL/DZP/ED/3411/PN-192/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18143000 Beschermende uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa środków ochrony osobistej:

— część 1 – kombinezon ze wzmacniającymi szwami,

— część 2 – maski klasy FF2 i FFP3 z zaworkiem,

— część 3 – ochraniacze wysokie na obuwie,

— część 4 – przyłbice z unoszona szybą,

— część 5 – przyłbice stomatologiczne.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kombinezon ze wzmacniającymi szwami

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18143000 Beschermende uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 1 – kombinezon ze wzmacniającymi szwami – 1 pozycja

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostaw cząstkowych / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z punktem IX SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maski klasy FFP2 i FFP3 z zaworkiem

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18143000 Beschermende uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 2 – maski klasy FFP2 i FFP3 z zaworkiem – 2 pozycje

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostaw cząstkowych / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z punktem IX SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ochraniacze wysokie na obuwie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18143000 Beschermende uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 3 – ochraniacze wysokie na obuwie – 1 pozycja

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostaw cząstkowych / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z punktem IX SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Przyłbice z unoszona szybą

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18143000 Beschermende uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 4 – przyłbice z unoszona szybą – 1 pozycja

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostaw cząstkowych / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z punktem IX SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Przyłbice stomatologiczne

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18143000 Beschermende uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 5 – przyłbice stomatologiczne – 1 pozycja

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostaw cząstkowych / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z punktem IX SIWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 – wzór umowy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż określony w art. 43 ust. 2 Pzp, nie krótszy jednak niż 15 dni. Potrzeba skrócenia terminu składania ofert podyktowana jest faktem, iż istnieje pilna potrzeba udzielenia zamówienia na dostawę środków ochrony osobistej w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/cozl) nastąpi 11.12.2020 o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, POLSKA, Dział Zamówień Publicznych, budynek nr 2, piętro 4.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia Wykonawcy o:

— braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

f) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

g) katalogi/ulotki, prospekty, foldery itp. producenta, potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego, z zaznaczeniem której części i której pozycji dotyczą. Jeżeli dokumenty te są w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski;

h) próbki oferowanego asortymentu w ilości 1 szt. (słownie: jedna sztuka) z każdej pozycji z załącznika nr 1.1–1.5. Próbki podlegają testowaniu w związku z czym nie podlegają zwrotowi.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020