Leveringen - 577067-2020

01/12/2020    S234

Hongarije-Szeged: Bedrijfsmachines

2020/S 234-577067

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ELI-HU Nonprofit Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_81933484
Postadres: Wolfgang Sandner utca 3.
Plaats: Szeged
NUTS-code: HU333 Csongrád
Postcode: 6728
Land: Hongarije
Contactpersoon: Szöllősy Anita
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Telefoon: +36 305034720
Fax: +36 62550191
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eli-alps.hu/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001167652020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001167652020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Kutatás-fejlesztés

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DBR Gépészeti és elektromos alkatrészekre

Referentienummer: EKR001167652020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42000000 Bedrijfsmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása, amelynek tárgya „Gépészeti és elektromos alkatrészek beszerzése”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
31174000 Transformatoren voor stroomvoorziening
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
42120000 Pompen en compressoren
42130000 Kranen, afsluiters, kleppen en dergelijke
42500000 Koel- en ventilatie-uitrusting
44160000 Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU333 Csongrád
Voornaamste plaats van uitvoering:

6728 Szeged, Wolfgang Sandner u. 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása (DBR), amelynek tárgya „Gépészeti és elektromos alkatrészek beszerzése az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.részére”.

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokban ismerteti a termékkategóriákat és jellemzőiket, amelyek megvalósítása érdekében a gépészeti és elektromos alkatrészek beszerzésére dinamikus beszerzési rendszert kíván létrehozni. Ajánlatkérő a DBR létrehozása és működtetése során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a DBR-ben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást, mennyiséget és szerződéses feltételeket a DBR-ben részt vevő gazdasági szereplők számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.

Mennyiség: Az ajánlatkérő által a dinamikus beszerzési rendszer felállításának időtartama (4 év) alatt megrendelni kívánt teljes mennyiség becsült értéke: kb 480 millió Ft. A DBR időtartama alatt a tervezett egyedi beszerzések (lehívások) átlagos becsült, várható értéke: kb.14 millió Ft.

Az ajánlatkérő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás nem keletkeztet részére lehívási kötelezettséget.

Termékkategóriák:

Hűtő-fűtő rendszer alkatrészei

Hűtéstechnikai rendszer alkatrészei

Szellőzéstechnikai rendszer alkatrészei

Fűtési rendszer alkatrészei

Talajvíz elvezető rendszer alkatrészei

Szennyvíz elvezetési rendszer alkatrészei

Csapadékvíz elvezetési rendszer alkatrészei

Öntözőrendszer alkatrészei

Villamos energia ellátó rendszer alkatrészei

Égéstermék elvezető rendszerek alkatrészei

Jelzőkábelek a biztonsági rendszer alkatrészei

Frekvenciaváltók alkatrészei

Élet- és vagyonvédelmi rendszerek alkatrészei

Épületautomatikai rendszerek alkatrészei

Minden más, gépészeti és elektromos berendezésekhez tartozó egyéb alkatrész

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban ismerteti azokat a termékkategóriákat és jellemzőiket részletesen, amelyek beszerzésére a DBR-t létre kívánja hozni. Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdés alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki tartalmat és szerződéses feltételeket a DBR-ben részt vevő gazdasági szereplők számára az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.

Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja a jogot arra, hogy a DBR megvalósítása során az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzés igényre vonatkozóan a konkrét közbeszerzések tárgyától és jelegétől függően a részajánlattétel lehetőségeket határozzon meg.

A termékkategóriák további jellemzőit, eszközök részletes műszaki leírását a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 15
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Az ajánlatkérő nem korlátozza az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számát.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

A részvételre jelentkezőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

— a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a részvételi jelentkezés benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá; az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni a részvételi jelentkezéshez,

— majd az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - a részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania.

Az ajánlatkérő javasolja, hogy a kizáró okok hiányára vonatkozó igazolásokat már a részvételi jelentkezés részeként nyújtsák be, mert ebben az esetben a közbeszerzési eljárás későbbi szakaszában a kizáró okok hiányát már nem kell még egyszer igazolni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike tekintetében külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtani a részvételi jelentkezésben. A közös részvételre jelentkezők képviseletében az elektronikus formanyomtatványt a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő nyújtja be.

Ha a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, e szervezetek vagy személyek mindegyike tekintetében külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtani a részvételi jelentkezésben. Az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az elektronikus formanyomtatványt a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő nyújtja be.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a részvételi jelentkezésében, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkező köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

Az ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi, illetve gazdasági alkalmassági feltételeket.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján a részvételre jelentkezőnek csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni - a Korm. rend 2. § (5) bek alapján az AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.

A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

A részvételre jelentkezőnek ismertetnie kell a részvételi felhívás feladásának napját megelőző három évben - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített legjelentősebb szállítási/értékesítési munkáit, figyelemmel a Korm. rend 21. § (1) bek a) pontjában és (1a) bek-ben, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1)-(2) bek-ben foglaltakra.

A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve a részvételre jelentkező nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),

— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,

— a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

— az ellenszolgáltatás nettó összegét,

— a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.

Az ajánlatkérő javasolja, hogy az M/1 alkalmassági feltétel igazolásaként a referencianyilatkozatot már a részvételi jelentkezés részeként nyújtsák be, mert ebben az esetben a közbeszerzési eljárás későbbi szakaszában a műszaki (szakmai) alkalmasságot már nem kell még egyszer igazolni.

A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7),(9) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak, valamint a Korm. rendelet 3. §-ában és 6. §-ában foglaltak.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek vagy személynek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - a részvételre jelentkező tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés]. Ilyen esetben, e szervezetek vagy személyek mindegyike tekintetében külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtani a részvételi jelentkezésben.Az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az elektronikus formanyomtatványt a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Eventuele minimumeisen:

M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referenciával/referenciákkal:

− Összességében legalább nettó 10 millió Ft értékű, a felhívás II.2.4) pontjában meghatározott egy vagy több termékkategóriának megfelelő gépészeti és/vagy elektromos alkatrészek értékesítésére/szállítására és/vagy gyártására vonatkozó referenciával. [A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján, figyelemmel arra, hogy a DBR jellegéből adódóan mennyiségi meghatározás nem alkalmazható.]

Az alkalmasság igazolása több szerződéssel is történhet.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

A kifizetések pénzneme: HUF. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a DBR-ben megvalósított egyes konkrét közbeszerzésenként (egyedi szerződésenként) a számla benyújtását, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján a teljesítés ajánlatkérő általi igazolását követően, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.

Az ajánlatkérő előleget nem ad.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6) bek-ben foglaltakra.

A Kbt. 27/A. §-ára figyelemmel az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Szerződést megerősítő rendelkezések:

Késedelmi kötbér: az egyedi szerződés szerinti - áfa nélküli - vételár (kötbéralap) 0,5 %/nap, minden késedelemmel érintett napra, legfeljebb a kötbéralap 20 %-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, ajánlatkérő jogosult az egyedi szerződést felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

Meghiúsulási kötbér: mértéke az egyedi szerződés szerinti nettó vállalkozói díj (kötbéralap) 20 %-a.

Jótállás, melynek pontos időtartamát az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban fogja meghatározni.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. A IV.2.6) pontban rögzített ajánlati kötöttség időtartama 30 napként értelmezendő.

2. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: A DBR létrehozását követően a DBR fennállásának időtartama alatt folyamatosan.

3. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) részvételre jelentkező(k)/ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

4. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: részvételi felhívás III.1.2) M/1. pontja tekintetében.

5. Az ajánlatkérő – szükség esetén – a részajánlattételt Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában biztosítja, a részvételi szakaszban kizárólag termékkategóriák kerültek meghatározásra.

6. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR rendszerben megfelelően kitöltött – felolvasólapot. A részvételi szakaszban ajánlattétel nem lehetséges, az a részvételi jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után.

7. A DBR fent meghatározott érvényességi, fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági szereplő (részvételre jelentkező) kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését. A DBR-be való felvétel feltétele tehát a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részvételi jelentkezés benyújtása, az alkalmassági előírásoknak való megfelelés igazolása, és az előírt kizáró okok fenn nem állása

8. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a részvételre jelentkező általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell (Kbt. 47. § (2) bekezdés).

9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

10. Amennyiben az ajánlatkérő a részvételi vagy ajánlattételi felhívásban, vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelően (például a megajánlott Termékek műszaki leírásának ismertetésével) igazolnia.

11. Faksz: dr. Kelemen Zoltán- lajstromszám: 00185

12. A közbeszerzési eljárással összefüggésben az ajánlatkérő által megismert személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatás az ajánlatkérő weboldalán szabadon hozzáférhető a következő elérési úton: https://www.eli-alps.hu/hu/Beszerzesek/Adatkezelesi-tajekoztato-kozbeszerzesi-eljarasok-kapcsan-2. Az ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás elérhetőségéről tájékoztassák a velük kapcsolatban álló érintett természetes személyeket.

13. A részajánlattételt Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában biztosítja, a részvételi szakaszban termékkategóriák kerültek meghatározásra Ajánlatkérő által.

14. Az ajánlatkérő nem követeli meg a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése szerinti nyilatkozattételt.

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2021.1.14. 16:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020