Leveringen - 577078-2020

01/12/2020    S234

Polen-Kijewo Królewskie: Bedrijfsmachines

2020/S 234-577078

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Silva Mikroelektronik Holding Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Nationaal identificatienummer: PL8751512928
Postadres: Kijewo Szlacheckie 51
Plaats: Kijewo Królewskie
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 86-253
Land: Polen
Contactpersoon: Pawel Rokicki
E-mail: biuro@silva.com.pl
Telefoon: +48 693721085
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://silva.com.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://silva.com.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://silva.com.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: spółka komandytowa
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: przemysł

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elementy linii technologicznej

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42000000 Bedrijfsmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Elementy linii technologicznej

Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniami, które są wykorzystywane w obecnej linii produkcyjnej pod kątem komunikacji oraz oprogramowania wykorzystywanego do optymalizacji produkcji.

1. Automat do powierzchniowego układania komponentów elektronicznych wraz z oprogramowaniem.

2. Podajniki (Feeders) do automatu do powierzchniowego układania komponentów elektronicznych.

3. Sitodrukarka do nakładania pasty lutowniczej z inspekcją 2D nałożonej pasty.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 080 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42000000 Bedrijfsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

PL86253

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elementy linii technologicznej

Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniami, które są wykorzystywane w obecnej linii produkcyjnej pod kątem komunikacji oraz oprogramowania wykorzystywanego do optymalizacji produkcji.

1. Automat do powierzchniowego układania komponentów elektronicznych wraz z oprogramowaniem – 1 szt.

Parametry urządzenia i pracy:

— dokładność pozycjonowania: min.±0.035 mm,

— minimalna realna wydajność na wskazanym przez Zamawiającego projekcie: min. 7000 cph.

Funkcjonalność:

— modułowa konstrukcja,

— możliwość współpracy z wieloma typami podajników oraz modułami transportów zewnętrznych w linii,

— kierunek transportu: z lewej do prawej,

— możliwość montażu elementów technologii PoP (montaż pakiet na pakiecie),

— obsługa pakietów PCB w zakresie od 50x50 mm do min. 500x450 mm,

— możliwość montażu każdym z chwytaków pełnego spektrum komponentów 0201 do 45x95 L i wysokości min. 15 mm,

— możliwość zamontowania w automacie co najmniej 70 podajników.

Wyposażenie:

— system odcinania nadmiaru zużytej taśmy z podajnika (tył i przód),

— system blokady urządzenia po otwarciu przysłony,

— zintegrowany system czyszczenia ssawek z programowalnym cyklem czyszczenia z poziomu oprogramowania automatu,

— wskaźnik poprawności mocowania/uzbrojenia podajników,

— automat wyposażony w min.1 głowicę, wyposażoną w min.10 ssawek obsługujących pełne spektrum komponentów w zakresie od 0201 do 45x95L i wysokości min.15 mm,

— automat wyposażony w zestaw min. 20 nozzli obsługujących pełne spektrum komponentów w zakresie od 0201 do 45x95L i wysokości min.15 mm,

— wymienne nozzle z obsługą automatycznej wymiany narzędzi,

— min. 2 stacje do przezbrajania podajników,

— automat wyposażony w min.2 dotykowe panele operatorskie umieszczone z przodu oraz tyłu maszyny,

— automat wyposażony fabrycznie w system weryfikacji konfiguracji urządzenia,

— system informatyczny umożliwiający zastosowanie czytników kodów kreskowych.

Oprogramowanie umożliwiające:

— konwersja danych do formatu ACII,

— zarządzanie wszystkimi danymi produkcyjnymi jednym pulpitem,

— interfejs użytkownika taki sam jak na urządzeniu produkcyjnym,

— optymalizacja pracy podajników.

2. Podajniki (Feeders) do automatu do powierzchniowego układania komponentów elektronicznych – 1 komplet

Komplet składający się z kilku typów podajników o różnej szerokości obsługiwanych taśm z komponentami – łącznie 63 szt.

Typ 1 – 42 szt. podajników taśmowych 8 mm

Typ 2 –16 szt. podajników taśmowych dla taśm szerokości 12/16 mm

Typ 3 –2 szt. podajników taśmowych dla taśm szerokości 24 mm

Typ 4 –2 szt. podajników taśmowych dla taśm szerokości 32 mm

Typ 5 –1 szt. podajników taśmowych dla taśm szerokości 44 mm

Typ 6:podajnik tackowy – 1 szt. – obsługujący min.2 tacki z komponentami

Funkcjonalność:

— elektroniczna autokorekta punktu pobierania elementów, zintegrowana z wizyjnym systemem automatu montażowego.

3. Sitodrukarka do nakładania pasty lutowniczej z inspekcją 2D nałożonej pasty – 1 szt.

Parametry urządzenia i pracy:

— czas cyklu pracy: max.10 sek,

— dokładność druku (3ς):min.+/-0,025 mm,

— dokładność pozycjonowania (3ς): min.+/-0,010 mm,

— wymiary ramy (mm): min.L750xW750mm|L736XW736mm|L750xW650mmL650xW550mm

— zasilanie: 1 fazowe,

— średni pobór mocy: max.0,80 kVA,

— minimalne ciśnienie sprężonego powietrza wymaganego do pracy: 0,45 MPa,

— waga: maks. 1 300 kg.

Wyposażenie:

— głowica drukująca: obrotowa (z regulacją rakli),z regulacją kąta rakli z poziomu oprogramowania – urządzenia w przedziale 45–60 stopni,

— urządzenie wyposażone w 1 raklę o szerokości min. 350 mm,

— w zestawie min. 100 pinów podpierających pod pakiety PCB,

— urządzenie wyposażone w minimum 1 dotykowy panel operatorski.

Funkcjonalność:

— funkcja kontroli płynów myjących oraz czyszczenia szablonów na mokro i sucho,

— laserowy pomiar ilości pasty na szablonie,

— automatyczna inspekcja zadrukowanej pasty w trybie 2D,

— podciśnieniowe blokowanie szablonu,

— automatyczny zadruk pasty lutowniczej w dwóch kierunkach, przy użyciu minimum jednej rakli,

— obsługa pakietów PCB w zakresie 50x50 mm do min. 460x510 mm.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPKP.01.06.02-04-0148/19 „Wdrożenie innowacji procesowej w firmie Silva Mikroelektronic Holding”

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

§2 Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia na zakup środków trwałych i oprogramowania wchodzących w skład elementów linii technologicznej,

2. Po stronie Wykonawcy leży:

a. dostawa środków trwałych, zapewnienie ich opakowania, transport do siedziby Zamawiającego, rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, montaż i instalacja środków trwałych, uruchomienie próbnej produkcji (pierwsze uruchomienie), sprawdzenie i przystosowanie środków trwałych do działania w ciągu technologicznym, przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi środków trwałych w siedzibie Zamawiającego;

b. przeprowadzenie szkolenia w zakresie 80 godzin dla co najmniej 6 pracowników Zamawiającego w języku polskim w zakresie obsługi oraz prawidłowego wykorzystania i utrzymania Przedmiotu zamówienia;

c. zapewnienie serwisu gwarancyjnego.

3. Wraz z dostawą środków trwałych, o których mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu instrukcję obsługi i konserwacji środków trwałych oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie, zgodnie z jego technicznym i gospodarczym przeznaczeniem.

4. Każdy z aktywów trwałych wchodzących w przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.

5. Wykonawca wraz z Przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu dokumenty w języku polskim, tj.:

a) instrukcje obsługi, konserwacji,

b) dokumenty gwarancyjne,

c) certyfikat potwierdzający dopuszczenie do stosowania na rynku polskim i EU

6. Wykonawca oświadcza, że środki trwałe, o których mowa powyżej są kompletne, fabrycznie nowe, sprawne technicznie, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych i obciążeń prawami osób trzecich spełniają wymagania i normy wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

7. Wykonawca zapewni takie opakowanie środków trwałych, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do Zamawiającego.

8. Wykonawca zapewnia, iż posiada zdolności osobowe i techniczne, jak również doświadczenie i wymagane uprawnienia do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością i obowiązującymi normami.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§3 Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca oświadcza, że dla wykonania przedmiotu umowy posiada odpowiednie zaplecze techniczne oraz stosowne uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Wykonawca gwarantuje, że:

a. przedmiot umowy jest fabrycznie nowy oraz należytej jakości,

b. przedmiot umowy nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem zastawu ani też umowy przewłaszczenia, jak też nie toczy się o nie żaden spór sądowy, ani też nie jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego i/lub zabezpieczającego.

§4 Realizacja umowy

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa do 31.3.2021. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego tj. budynek w siedzibie firmy SILVA w Kijewie Szlacheckim 51.

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie i/lub e-mailem, na co najmniej 2 dni przed, o terminie dostawy poszczególnych elementów wchodzących w skład przedmiotu umowy.

3. Odbiór Przedmiotu umowy zostanie dokonany w terminie do 7 dni od dnia dostawy. Potwierdzeniem odbioru Przedmiotu Umowy będzie podpisany przez Strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

§5 Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji w pełnym zakresie na Przedmiot umowy wskazany w §2, która wynosi nie mniej niż 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §4 ust. 4 umowy.

2. Zamawiający ma prawo wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia w pełnym zakresie serwisu gwarancyjnego w ramach wynagrodzenia umownego w okresie trwania gwarancji w tym do ponoszenia kosztów przeglądów (w okresach wynikających z karty gwarancyjnej) oraz naprawy i wymiany wszystkich uszkodzonych części zamiennych w okresie gwarancji (dojazdów, robocizny, transportu oraz wymiany części zamiennych wchodzących w skład przedmiotu umowy).

4. Wykonawca zapewnia realizację usług usuwania zgłaszanych (drogą telefoniczną na nr ....................... lub e-mailową na adres .....................................................) usterek i awarii.

5. Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych lub z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii nie może być dłuższy niż 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8–18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. W razie uchybienia ww. terminom, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zezwolenia sądu.

7. Po zakończeniu okresu gwarancji, Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość odpłatnego serwisu pogwarancyjnego, na warunkach określonych odrębnie w trybie negocjacji.

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu Gwarancji jakości należytego wykonania umowy:

a. na wszelkie wady Przedmiotu zamówienia oraz poszczególnych jego elementów;

b. na wszelkie wady w zakresie montażu Przedmiotu zamówienia.

9. Wykonawca zagwarantuje w ramach wynagrodzenia w okresie gwarancji prawidłowe, bezusterkowe funkcjonowanie Przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności usuwanie wad i usterek.

10. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia w okresie gwarancji na własny koszt wszystkich wad, jeżeli Zamawiający przed upływem terminu przedawnienia tego pisemnie zażąda.

11. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad, Zamawiający może je usunąć w jego zastępstwie i na jego koszt.

12. W przypadku napraw w okresie gwarancji, innych niż wynikłe z eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi, okres gwarancji zostanie przedłużony o czas dodatkowy równy okresowi trwania napraw.

§6 Wynagrodzenie za realizację umowy

1. Łączne wynagrodzenie za realizację Przedmiotu umowy wynosi .......................... zł (słownie: ...................................................................................złote. ................ grosze) plus obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości 23 % (jeśli obowiązuje) (słownie: dwadzieścia trzy procent), co daje kwotę brutto (jeśli obowiązuje) ............................... zł (słownie: .............................................. złotych, .........................groszy).

2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru.

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze dostarczonej Zamawiającemu w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury.

4. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w umowie.

Eventuele minimumeisen:

§7 Kary umowne

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,3 % wartości umownej brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji Przedmiotu umowy oraz za każdy dzień nie wykonania napraw w okresie gwarancji.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto umowy z powodu rozwiązania przez niego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona napraw usterek w okresie gwarancji w terminie wskazanym w §5 ust. 5 wówczas Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania tych napraw innemu podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się tego typu usługami na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 1 pkt a niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążającej.

6. Łączna wysokość kar umownych przewidzianych w Umowie nie może przekraczać 100 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §6 ust. 1. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§8 Rozwiązanie umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, z zachowaniem prawa do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości określonej w §7 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy jest realizowane niezgodnie z przedmiotem umowy, tj.:

a. w przypadku likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy

b. w przypadku nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy.

c. w przypadku nie rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

d. w przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie Przedmiotu umowy osobie trzeciej

e. w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy wadliwie i mimo upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie zmienia sposobu jego wykonania.

2. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.

3. Rozwiązanie umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym czasie za pisemną zgodą obu stron.

§9 Osoby uprawnione i dane kontaktowe

Wykonawca do koordynacji prac objętych niniejszą umową wyznacza:

................................, tel: .............., e – mail: ................................................... ................................, tel. .............., e –mail: ....................................................

Po stronie Zamawiającego, osobą wyznaczoną do koordynacji prac objętych niniejszą umową jest .........., tel.........e-mail: ...........................

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

§10 Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszej umowie.

3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu wykonania umowy oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz Ustawy o rachunkowości.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.

5. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi Zamawiający podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i kontaktów biznesowych,. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia w przypadkach określonych w przepisach RODO.

8. W każdej chwili, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

§11 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze ugody. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy siedzibie Zamawiającego.

4. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy są zawarte w projekcie umowy dotyczącej realizacji zadania – pod adresem e-mail: biuro@silva.com.pl

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa do 31.3.2021. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego tj. budynek w siedzibie firmy SILVA w Kijewie Szlacheckim 51.

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie i/lub e-mailem, na co najmniej 2 dni przed, o terminie dostawy poszczególnych elementów wchodzących w skład przedmiotu umowy.

3. Odbiór Przedmiotu umowy zostanie dokonany w terminie do 7 dni od dnia dostawy. Potwierdzeniem odbioru Przedmiotu umowy będzie podpisany przez Strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/11/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Silva Mikroelektronik Holding Sp.z o.o. Spółka Komandytowa
Postadres: Kijewo Szlacheckie 51
Plaats: Kijewo Królewskie
Postcode: 86-253
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020