Leveringen - 577082-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Sofia: Diverse geneesmiddelen

2020/S 234-577082

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstvo na zdraveopazvaneto
Nationaal identificatienummer: 000695317
Postadres: pl. „Sveta Nedelya“ No. 5
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Shenay Vehbieva Eminova
E-mail: seminova@mh.government.bg
Telefoon: +359 29301323
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mh.government.bg/bg/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/1105
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://app.eop.bg/today/92736
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://app.eop.bg/today/92736
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Дост. на лек. прод. за 2021 г., отпускани по реда на Нар. № 34 от 25.11.2005 г. за реда за зап-не от дър. бюджет на леч. на бълг. граждани за заб-я извън обхвата на задължителното здр. осиг.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на лекарствени продукти за 2021 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост, включваща 32 обособени позиции

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 29 008 912.79 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lamivudine/Zidovudine

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG421 Пловдив
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG331 Варна
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение № 1а „Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година“ от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lamivudine/ Zidovudine, форма — перорална форма, количество — до 7 200 tabl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 038.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LAMIVUDINE

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG421 Пловдив
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LAMIVUDINE, перорална форма, количества до 2 268 000 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 26 095.23 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ETRAVIRINE

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG421 Пловдив
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG314 Плевен
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ETRAVIRINE, перорална форма, количество до 2 448 000 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 121 949.16 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOPINAVIR/ RITONAVIR 200 mg/50 mg

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG421 Пловдив
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG314 Плевен
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LOPINAVIR/RITONAVIR 200 mg/50 mg, перорална форма, количество до 106 560 tabl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 81 385.20 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ABACAVIR/ LAMIVUDINЕ

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ABACAVIR/LAMIVUDINЕ, перорална форма, количество до 124 920 tabl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 270 451.80 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MARAVIROC

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG421 Пловдив
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

MARAVIROC, перорална форма, количество до 216 000 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 595.86 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RITONAVIR

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RITONAVIR, перорална форма, количество до 5 976 000 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 720.80 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DARUNAVIR

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DARUNAVIR, перорална форма, количество до 25 488 000 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 135 086.40 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RALTEGRAVIR

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG421 Пловдив
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RALTEGRAVIR, перорална форма, количество до 120 960 000 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 775 097.60 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ZIDOVUDINE

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ZIDOVUDINE, перорална форма, количество до 3 100 000 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 47 985.42 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ATAZANAVIR

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ATAZANAVIR, перорална форма, количество до 6 156 000 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 166 212.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EFAVIRENZ

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

EFAVIRENZ, перорална форма, количество до 4 968 000 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 482.82 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TENOFOVIR DISOPROXIL

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TENOFOVIR DISOPROXIL, перорална форма, количество до 1 852 200 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 187.10 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ZIDOVUDINE

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ZIDOVUDINE, перорална форма, количество до 103 600 ml

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 345.58 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LAMIVUDINE

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LAMIVUDINE, перорална форма, количество до 54 720 ml

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 345.38 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RILPIVIRINE

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RILPIVIRINE, перорална форма, количество до 684 000 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 364 845.60 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DOLUTEGRAVIR

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DOLUTEGRAVIR, перорална форма, количество до 4 375 800 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 763 948.54 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL, перорална форма, количество до 291 600 tabl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 329 508.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/ LAMIVUDINE

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/LAMIVUDINE, перорална форма, количество до 162 360 tabl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 156 602.85 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DARUNAVIR/ COBICISTAT 800/150 mg

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DARUNAVIR/COBICISTAT 800/150 mg, перорална форма, количество до 90 000 tabl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 131 250.02 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DARUNAVIR/ COBICISTAT/ EMTRICITABINE/TENOFOVIR ALAFENAMIDE

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DARUNAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINE/TENOFOVIR ALAFENAMIDE, перорална форма, количество до 92 880 tabl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 071 593.22 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DOLUTEGRAVIR/RILPIVIRINE

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DOLUTEGRAVIR/RILPIVIRINE, перорална форма, количество до 37 080 tabl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 414 426.89 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DORAVIRINE/ LAMIVUDINE/ TENOFOVIR DISOPROXIL

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DORAVIRINE/ LAMIVUDINE/ TENOFOVIR DISOPROXIL, перорална форма, количество до 42 840 tabl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 038 334.86 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DORAVIRINE

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DORAVIRINE, перорална форма, количество до 1 800 000 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 236 944.50 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

BICTEGRAVIR/ EMTRICITABINE/ TENOFOVIR ALAFENAMIDE

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

BICTEGRAVIR/EMTRICITABINE/ TENOFOVIR ALAFENAMIDE, перорална форма, количество до 51 480 tabl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 963 704.60 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDINE

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1а - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с ХИВ/ СПИН през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDINE, перорална форма, количество до 47 880 tabl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 520 456.02 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

METHADONE

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG323 Русе
NUTS-code: BG332 Добрич
NUTS-code: BG321 Велико Търново
NUTS-code: BG423 Пазарджик
NUTS-code: BG421 Пловдив
NUTS-code: BG313 Враца
NUTS-code: BG344 Стара Загора
NUTS-code: BG315 Ловеч
NUTS-code: BG311 Видин
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение №1в - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с психични и поведенчески разстройства през 2021 г. от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

METHADONE, перорална форма, количество до 117 778 000 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 253 222.70 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ISONIAZID

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение № 1б - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с Туберкулоза през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ISONIAZID, перорална форма, количество до 94 500 000 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 125 606.25 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RIFAMPICIN

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение № 1б - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с Туберкулоза през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RIFAMPICIN, перорална форма, количество до 186 270 000 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 282 043.83 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PYRAZINAMIDE

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение № 1б - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с Туберкулоза през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PYRAZINAMIDE, перорална форма, количество до 247 400 000 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 611.17 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ETHAMBUTOL

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение № 1б - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с Туберкулоза през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ETHAMBUTOL, перорална форма, количество до 184 225 000 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 104 701.21 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

BEDAQUILINE

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Съгласно приложение № 1б - Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с Туберкулоза през 2021 година от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

BEDAQUILINE, перорална форма, количество до 376 000 mg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 445 134.18 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Участниците в процедурата да притежават разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти (случаите по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ), или разрешение за внос (случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ) — издадени по реда на ЗЛПХМ.

Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата или от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора, в случаите на чл. 67, ал. 5 или чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, са: заверено копие на валидно разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти (случаите по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ), или разрешение за внос (случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ) — издадени по реда на ЗЛПХМ.

Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, раздел „А“ от ЕЕДОП.

За обособена позиция № 27 участниците следва да отговарят на изискването по-долу:

2. Участниците да притежават лицензия, издадена по реда на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и № 3 към чл. 3, т. 2 и т. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата или от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора в случаите на чл. 67, ал. 5 или чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, са: заверено копие на валидна лицензия, издадена по реда на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).

Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, раздел „А“ от ЕЕДОП.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Eventuele minimumeisen:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят няма изисквания за техническите и професионалните способности на участниците.

Eventuele minimumeisen:

Възложителят няма изисквания за техническите и професионалните способности на участниците.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато за него е налице, някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП; чл. 107, т. 4 във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП; чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

В системата

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка без вкл. ДДС. Гаранцията се предоставя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, и следва да отговаря на изискванията на чл. 111 от ЗОП. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане — паричната сума се внася по сметка на възложителя (Министерство на здравеопазването):

БНБ — централно управление

Банков код: BNBG BGSD

Банкова сметка: BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима, със срок на валидност най-малко 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществена поръчка. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде под формата на застраховка, тя трябва да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност най-малко 60 дни след изтичане на срока на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя по настоящия договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2. Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до 30 (тридесетия) ден след представяне на следните документи:

1) Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС — оригинал и 2 (два) броя заверени копия.

2) Приемателно-предавателни протоколи по образец на Министерството на здравеопазването съгласно приложение № 2 от проекта на договор.

3) Обобщен опис на протоколите — 3 (три) броя.

4) Писмени заявки — разпределения, изготвени от Министерството на здравеопазването и заверени от крайните получатели;

5) Сертификат за освобождаване на всяка партида/сертификат за анализ и съответствие, издаден от квалифицирано лице по ЗЛПХМ — заверено от изпълнителя копие в превод на български език от фирма, сключила договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи.

3. Всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, следва да бъде доставена в срок до 10 (десет) работни дни след получаване на заявката — разпределение от възложителя, и за количествата, точно определени в заявката.

4. Стойностите по отделните обособени позиции са максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя и не могат да бъдат надвишавани.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалби могат да се подават в десет дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решение за откриване на процедурата и/или решение за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020