Supplies - 577084-2020

01/12/2020    S234

Poland-Ruda Śląska: Special clothing and accessories

2020/S 234-577084

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wincentego Lipa 2
Town: Ruda Śląska
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-703
Country: Poland
Contact person: Jolanta Wojciuch
E-mail: zampub@szpitalruda.pl
Telephone: +48 327795917
Fax: +48 327795917
Internet address(es):
Main address: http://bip.szpitalruda.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpitalruda.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: sp. z o.o.
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa środków ochrony osobistej

Reference number: 37/PN/20
II.1.2)Main CPV code
18400000 Special clothing and accessories
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w: – jeżeli dotyczy

— Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 186 z późn. zm.),

— Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 215, poz. 1416),

— Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 211),

— Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz.U. z 2010 r. nr 186, poz. 1252),

— Dyrektywie 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993 r. – dotyczącej wyrobów medycznych ze zmianami – jeżeli dotyczy.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony 5 części (pakiety).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 – Ramki i szybki ochronne

Lot No: Część 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18400000 Special clothing and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

II.2.4)Description of the procurement:

Ramki i szybki ochronne – 2 pozycje asortymentowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 Okulary ochronne, przyłbice, fartuch chirurgiczny

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18400000 Special clothing and accessories
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

II.2.4)Description of the procurement:

Okulary ochronne, przyłbice, fartuch chirurgiczny – 3 pozycje asortymentowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 – Maski

Lot No: Część 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18400000 Special clothing and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

II.2.4)Description of the procurement:

Maski – dwie pozycje asortymentowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4 – Kombinezon ochronny

Lot No: Część nr 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18400000 Special clothing and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

II.2.4)Description of the procurement:

Kombinezon ochronny – 2 pozycje asortymentowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5 – Okulary ochronne „gogle”

Lot No: Część nr 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18400000 Special clothing and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

II.2.4)Description of the procurement:

Okulary ochronne „gogle” – 900 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

2. Podstawy wykluczenia:

2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne);

2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/Wykonawców w następujących przypadkach – wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne,

Przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy (przesłanki fakultatywne).

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (pkt 2.1. i 2.2 rozdziału IX SIWZ) zostanie wezwany do złożenia

Następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów):

3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (pkt 2.2.1. rozdziału IX SIWZ);

3.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP określa §7 i §8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

Może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Uwaga (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia): W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 3.1–3.4. oraz 4 zobowiązany jest

Złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 4).

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/01/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/01/2021
Local time: 10:00
Place:

Szpital Miejskie w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., Dział zamówień publicznych.

1. Informacje dotyczące procedury otwarcia zostały opisane w rozdziale XVI SIWZ.

2. Sposób przygotowania oferty został opisany w rozdz. XI oraz XV SIWZ.

3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

III – IV kwartał 2021 r.

VI.3)Additional information:

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena 100 %.

2. Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp – tzw. procedury „odwróconej”.

3. Dot. sekcji IV.2.6 – min. okres, w którym oferent będzie związany z oferta wynosi 60 dni. Bieg terminuzwiązania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem

Terminu związania ofertą.

4. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci: formularza jednolitego

Europejskiego dokumentu zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z

Postępowania. JEDZ należy złożyć razem z ofertą, w wyodrębnionym pliku – w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z postanowieniami pkt 3.1 rozdziału IX oraz postanowieniami pkt 2 rozdziału XI SIWZ.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (zgodnie z Opisem przedmiotu

Zamówienia), zostanie wezwany do przedłożenia następujących dokumentów (aktualnych na dzień złożenia) zgodnie z pkt 4 ppkt 4.1–4.3 rozdziału IX SIWZ.

7. Wykonawca winien złożyć w ofercie dokument potwierdzający wniesienie wadium w wysokości: 59 568,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych) – gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie pakiety lub w zależności od pakietu, do którego przystępuje. Wysokość wadium w zakresie poszczególnych pakietów oraz pozostałe szczegóły dotyczące wadium określa XIII rozdział SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198 g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia

Przez Zam. przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odw. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2. Odw. wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie

Internetowej,

4.3. Odw. wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1 i 4.2 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

Stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odw. przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zam. podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zam. jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1 Odw. powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zam., której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

5.2. Odw. wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

5.3. Odw. podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania);

5.4. Odw. przesyła kopię odwołania Zam. przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy;

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zam. za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem;

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu

Stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze;

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego (...);

6.5. W postępowaniu nie można rozszerzyć żądania odwołania (...)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/11/2020