Leveringen - 577087-2020

01/12/2020    S234

Denemarken-Kopenhagen: Drukwerk en aanverwante producten

2020/S 234-577087

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Nationaal identificatienummer: 17472437
Postadres: H.C. Hansens Gade 4
Plaats: København S
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 2300
Land: Denemarken
Contactpersoon: Henrik Østergaard
E-mail: heo@ski.dk
Telefoon: +45 33427000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ski.dk
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0cc013a0-f48f-49f0-9178-19a4e1eddee9/publicMaterial
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0cc013a0-f48f-49f0-9178-19a4e1eddee9/homepage
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0cc013a0-f48f-49f0-9178-19a4e1eddee9/homepage
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Indkøbscentral
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tidsskrifter (2021)

Referentienummer: 50.04
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22000000 Drukwerk en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

SKI udbyder rammeaftale 50.04 Tidsskrifter (2021) vedrørende abonnementer på og levering af aviser og tidsskrifter til SKI’s kunder.

Rammeaftalen tildeles til én leverandør. Rammeaftalens sortiment omfatter danske og udenlandske aviser og tidsskrifter. Sortimentet omfatter også klargøring af tidsskrifter.

Rammeaftalen er en kommunalt forpligtende aftale, som udbydes i tæt samarbejde med KL på vegne af de kommuner, der har tilsluttet sig rammeaftalen, og hvis tilsluttede biblioteker er forpligtet til at anvende rammeaftalen. For øvrige kunder og bestillingsenheder, der kan anvende rammeaftalen, gælder, at rammeaftalen kan anvendes på frivillig basis.

SKI’s kunder, der kan anvende rammeaftalen, fremgår af bilag A.1.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 122 000 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22210000 Kranten
22211000 Vaktijdschriften
22212000 Periodieken
22213000 Tijdschriften
22212100 Seriepublicaties
22211100 Staatsbladen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Danmark

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering af danske og udenlandske aviser og tidsskrifter.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 122 000 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Varigheden af delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Delaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Under ”Finansielle nøgletal” anføres tilbudsgivers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem tilbudsgiverens samlede egenkapital og tilbudsgiverens samlede aktiver.

- Under ”Specifik årsomsætning” anføres tilbudsgivers ydelsesspecifikke omsætning for det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Eventuele minimumeisen:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver, i seneste disponible regnskabsår, havde en soliditetsgrad på minimum 10 %

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en ydelsesspecifik omsætning inden for levering af tryksager på minimum 15 mio. DKK ekskl. moms.

Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes den samlede soliditetsgrad som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

Ved "ydelsesspecifik omsætning" forstås omsætning, der hidrører fra levering af tryksager.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes tilbudsgiverens ydelsesspecifikke omsætning som summen af omsætning i sammenslutningen. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes ydelsesspecifik omsætning på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

Ved ”tryksager” forstås aviser, tidsskrifter, bøger og/eller andre fysiske udgivelser på tryk.

Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen, skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

- Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste omsætning inden for levering af tryksager, soliditetsgrad og egenkapital fremgår.

eller

- en erklæring om, at den i ESPD’et oplyste omsætning inden for levering af tryksager, soliditetsgrad og egenkapital er korrekt, underskrevet af en tegningsberettiget hos tilbudsgiver.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Under ”Beskrivelse”: Angiv beskrivelse af den udførte reference med henblik på at dokumentere, at det er om en ”lignende reference på levering af tryksager. Beskrivelsen skal alene vedrøre forhold inden for de sidste 3 år forud for tilbudsfristen.

- Under ”Beløb”: Udfyld fakturerede beløb i DKK ekskl. moms (inden for de sidste 3 år forud for tilbudsfristen).

- Under "Startdato”: Angiv startdato for den udførte reference. Hvis denne dato ligger tidligere end 3 år forud for tilbudsfristen, anføres det i referencebeskrivelsen, jf. ”Beskrivelse” ovenfor, hvilken startdato referencebeskrivelsen tager udgangspunkt i, jf. at denne alene må vedrøre udførte forhold inden for de sidste 3 år forud for tilbudsfristen.

- Under ”Slutdato”: Angiv slutdato. Hvis kontrakten endnu ikke er afsluttet, angives datoen for tilbudsfristen.

- Under ”Modtagere”: Angiv kundens navn, kontaktperson og kontaktoplysninger (e-mailadresse og/eller telefonnummer) på kontaktpersonen.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Eventuele minimumeisen:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere 3 lignende referencer, som skal være udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.

Ved ”lignende reference” forstås en kontrakt, der indebærer levering af mindst 10 forskellige tryksager til en kunde pr. uge i mindst 6 sammenhængende måneder, dog eksklusive perioder, hvor kunden holder lukket i kortere perioder (maksimalt 3 uger pr. periode), f.eks. pga. ferie, og i den forbindelse sætter leveringen i bero i lukkeperioden.

De 3 lignende referencer skal være udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Der må gerne oplyses referencer på leveringer, der er startet tidligere end den anførte referenceperiode og/eller ikke afsluttet endnu. Tilbudsgiver skal imidlertid have udført - og i referencerne kunne beskrive – levering af tryksager, som ligger inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Det bemærkes, at en reference i form af en rammeaftale ikke anses at udgøre en konkret levering og derfor ikke opfylder minimumskravet. En kontrakt baseret på en rammeaftale anses dog at vedrøre en konkret levering, og vil derfor kunne opfylde det fastsatte minimumskrav, hvis kontrakten i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Ved ”tryksager” forstås aviser, tidsskrifter, bøger og/eller andre fysiske udgivelser på tryk.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal der alene dokumenteres 3 lignende referencer i alt. Der skal ikke dokumenteres 3 lignende referencer pr. deltager i sammenslutningen af økonomiske aktører.

De i ESPD angivne oplysninger om referencer udgør i henhold til udbudslovens § 151 og § 152 endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for oplysningerne i referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at iværksætte en kontrol af rigtigheden af oplysningerne i de angivne referencer, herunder hos tilbudsgiver og/eller den aktør, som referencen vedrører.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-,søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles tilbudsgiver.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Hvis rammeaftalen opfylder SKI's kunders behov, vil den forventeligt blive genudbudt forud for udløb af rammeaftale 50.04 Tidsskrifter (2021).

VI.3)Nadere inlichtingen:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens del III, afsnit A, B og C. Se udbudsbetingelser pkt. 7.1 for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning«, pkt. 9.2.1 om udfyldelse af og aflevering af ESPD samt pkt. 7.3 og 16 om dokumentation.

SKI kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis SKI har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

SKI tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.

En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal afgive tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad II.1.5) og II.2.6): Rammeaftalens samlede anslåede værdi er 97,3 mio. DKK. Den anslåede værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning.

Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen. Som særlige usikkerhedsfaktorer i relation til rammeaftalens værdi kan nævnes usikkerhed om den generelle prisudvikling og efterspørgsel af aviser og tidsskrifter i aftalens løbetid, i hvor høj grad fysiske aviser og tidsskrifter substitueres af elektroniske udgaver samt anvendelse af ny model for tilbudsgivning og det forventede prisniveau. Hertil kommer øvrige kunders mulighed for at anvende aftalerne frivilligt. De tilsluttede kommuners øvrige enheder samt regionale, statslige og øvrige abonnenter, kan anvende rammeaftalen frivilligt. Der er således en ret – men ikke en pligt – for disse til at anvende rammeaftalen.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Det bemærkes, at der i punkt II.1.5) og II.2.6), er anført en værdi på 122 mio. DKK. Det er efter SKI’s vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFST's notat af 13. november 2019, Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17, Autoritá [...], er det netop denne værdi, der skal fremgå af punkt II.1.5).

Udbudssystemet Ethics:

— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics.

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3) eller via www.ski.dkwww.ski.dk findes i bunden af hjemmesiden overskriften ”For leverandører” et link til Ethics.

— Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende tilbuddet og de til tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600
Internetadres: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000
Internetadres: www.kfst.dk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020