Leveringen - 577090-2020

Submission deadline has been amended by:  601694-2020
01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Chemische reagentia

2020/S 234-577090

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Nationaal identificatienummer: PL
Postadres: ul. Indiry Gandhi 14
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-776
Land: Polen
Contactpersoon: Violetta Kulma
E-mail: zaopat@ihit.waw.pl
Telefoon: +48 223496435
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ihit.ezamawiajacy.pl/
Adres van het kopersprofiel: http://ihit.ezamawiajacy.pl/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://ihit.ezamawiajacy.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do sekwencjonowania na aparacie SeqStudio Genetic Applied Biosystem. IHIT/P/127/2020

Referentienummer: IHIT/P/127/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696300 Chemische reagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem postępowania jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do sekwencjonowania na aparacie SeqStudio Genetic Applied Biosystem.

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 425 132.85 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do sekwencjonowania na aparacie SeqStudio Genetic Applied Biosystem.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 425 132.85 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

W związku z małą ilością miejsca dokumenty są zgodne z SIWZ.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

— którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VI oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzonego według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej – Załącznik nr 2 do SIWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

Sposób składania JEDZ został opisany w rozdziale IX niniejszej SIWZ;

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

3) Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt 1;

4) oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał, składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

5) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji).

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ – należy złożyć poprzez platformę zakupową i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Cd. poniżej

Eventuele minimumeisen:

Cd.

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;

4) oświadczenia i dokumentów potwierdzających, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, tj.:

— jest dopuszczony do stosowania na terenie Polski (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych)*,

— posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, to jest: deklarację zgodności (Declaration of Confirmity) z CE lub samo świadectwo CE*,

— nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia*;

5) katalogów lub kart charakterystyki lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku równoważności – zapis dotyczy zaoferowania odczynników i materiałów zużywalnych równoważnych;

6) oryginalnych prospektów/folderów producenta, atestów lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/odcinających (w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski). W przypadku gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp., Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie, że oferowany produkt medyczny spełnia parametry graniczne/odcinające.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 4 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Cd. poniżej

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cd.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 1 składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

8. Informacja o podwykonawcach

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2) Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Informacje te Wykonawca składa w JEDZ, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4 rozdziału VII SIWZ.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wzór umowy określający warunki, na jakich Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego, określa Załącznik nr 7 do SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

W wyniku braku rozstrzygnięcia powyższej części, konieczność zastosowania procedury przetargowej – w trybie skróconym. Dla asortymentu, który znajduje się w specyfikacji przetargowej, a zarazem do badań zostały ustalone normatywy ich wyceny. Na podstawie normatywów będzie przedstawiona oferta ze strony IHiT do konkursu Poltransplantu na badanie wysoce kluczowe w funkcjonowaniu pracowni.

Konieczność zabezpieczenia prac Pracowni w prawidłowe jej funkcjonowanie.

Obecnie – brak zabezpieczenia w umowy na niniejszy asortyment.

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, POLSKA, pok. 508 – V piętro, gdzie nastąpi upublicznienie wczytanych na platformie zakupowej ofert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z ustawą Pzp

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020