Leveringen - 577105-2020

Submission deadline has been amended by:  601714-2020
01/12/2020    S234

Hongarije-Pécs: Laboratoriumreagentia

2020/S 234-577105

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pécsi Tudományegyetem
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_89809802
Postadres: Vasvári Pál utca 4.
Plaats: Pécs
NUTS-code: HU231 Baranya
Postcode: 7622
Land: Hongarije
Contactpersoon: Onhausz Nikolett
E-mail: onhausz.nikolett@pte.hu
Telefoon: +36 309147518
Fax: +36 72536345
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pte.hu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001185852020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001185852020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Központi költségvetési szerv
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Oktatás, egészségügy

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kutatási vegyszer 4. - GINOP-232-15-2016-00050

Referentienummer: EKR001185852020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kutatási célú vegyszerek, fogyóanyagok beszerzése PTE GINOP 232-15-2016-00050 pályázat keretein belül 4. a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott paraméterek szerint 14 ajánlati részben az alább részletezettek szerint.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1-Műanyag és üveg fogyó eszközök, ált. lab. vsz

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
Voornaamste plaats van uitvoering:

PTE ÁOK Anatómiai Intézet (7624 Pécs Szigeti út 12.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Műanyag és üveg fogyó eszközök, álltalános labor vegyszerek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP 232-15-2016-00050 jelű projektje keretein belül nettó 1 330 996,- Ft keretösszegig:

"Eppendorf Pipettahegy 2-200ul ömlesztett, sárga, 53mm hosszú hegy"

"Eppendorf Pipettahegy 0.1-10 ul ömlesztett, átlátszó, 34mm hosszú hegy"

"Eppendorf Pipettahegy 50-1000ul ömlesztett, kék, 71mm hosszú hegy"

100ProteinLoBind Tub.1,5ml S-L

Eppendorf cső 1,5 ml

Főzőpohár alacsony Duran 50 ml

Főzőpohár alacsony Duran 100 ml

Főzőpohár alacsony Duran 150 ml

Főzőpohár alacsony Duran 1 L

Főzőpohár alacsony Duran 2 L 112110663

Wheaton szintillációs edény menetes PP kupakkal 20ml-es,

Tenyésző plate, NUNC üvegtiszta PS 24 fh. Steril

Kristályosító csésze átmérő 40 mm 20 ml

Kristályosító csésze átmérő 50 mm 40 ml

Xilol

Szűrőpapír

Boric Acid;

Fedőlemez Szövettani metszetek lefedésére 24 x 50 mm

Tárgylemez matírozott vágottszínkódolt fehér

Fedőlemez Szövettani metszetek lefedésére 24 x 32 mm, 0,13 mm vastag

Fedőlemez Szövettani metszetek lefedésére 24 x 40 mm

Mikroszkóp tárgylemezek

Fedőlemezek 24X24 mm

A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/03/2021
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP 232-15-2016-00050

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat. A teljesítésnek legkésőbb 2021.08.31-ig meg kell történnie, ehhez Ajánlatkérő az időben utolsó eseti megrendelést legkésőbb 2021.07.31-ig megküldi Ajánlattevő felé.

AK felhívja a figyelmet, hogy a II.2.7) pontban rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a II.2.7) pontban rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, a rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2-Cryostat csere alkatrészek, egér kit

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
Voornaamste plaats van uitvoering:

PTE ÁOK Anatómiai Intézet (7624 Pécs Szigeti út 12.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cryostat csere alkatrészek, egér kit beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP 232-15-2016-00050 jelű projektje keretein belül nettó 2 508 616,- Ft keretösszegig:

"LP disposable blades type 819

VECTASTAIN Elite ABC-Peroxidas VECTASTAIN Elite ABC-Peroxidase Kits Mouse IgG 1 Kit

Glass insert 70 mm pol

A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/03/2021
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP 232-15-2016-00050

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat. A teljesítésnek legkésőbb 2021.08.31-ig meg kell történnie, ehhez Ajánlatkérő az időben utolsó eseti megrendelést legkésőbb 2021.07.31-ig megküldi Ajánlattevő felé.

AK felhívja a figyelmet, hogy a II.2.7) pontban rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a II.2.7) pontban rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, a rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3-ELISA kit

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
Voornaamste plaats van uitvoering:

PTE ÁOK Anatómiai Intézet (7624 Pécs Szigeti út 12.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ELISA kitek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP 232-15-2016-00050 jelű projektje keretein belül nettó 2 616 500,- Ft keretösszegig:

Pituitary Adenylate Cyclase ActivatingPolypeptide 38 (PACAP38) Elisa Kit96 t/ kit

A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/03/2021
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP 232-15-2016-00050

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat. A teljesítésnek legkésőbb 2021.08.31-ig meg kell történnie, ehhez Ajánlatkérő az időben utolsó eseti megrendelést legkésőbb 2021.07.31-ig megküldi Ajánlattevő felé.

AK felhívja a figyelmet, hogy a II.2.7) pontban rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a II.2.7) pontban rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, a rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4-Humán és egér kitek

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
Voornaamste plaats van uitvoering:

PTE ÁOK Anatómiai Intézet (7624 Pécs Szigeti út 12.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Humán és egér kitek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP 232-15-2016-00050 jelű projektje keretein belül nettó 2 844 987,- Ft keretösszegig:

Tyrosine Hydroxylase Antibody

"R&D Systems Proteome Profiler Rat Cytokine Array Kit, Panel A

Contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 29 different cytokine antibodies"

R&D Systems Proteome Profiler Mouse Angiogenesis Array Kit

Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit

Proteome Profiler Human Angiogenesis Array Kit

Proteome Profiler Human Cytokine Array Kit

R&D Systems Mouse Park7/DJ-1 DuoSet ELISA

A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/03/2021
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP 232-15-2016-00050

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat. A teljesítésnek legkésőbb 2021.08.31-ig meg kell történnie, ehhez Ajánlatkérő az időben utolsó eseti megrendelést legkésőbb 2021.07.31-ig megküldi Ajánlattevő felé.

AK felhívja a figyelmet, hogy a II.2.7) pontban rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a II.2.7) pontban rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, a rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

5-HCY-Tomag

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
Voornaamste plaats van uitvoering:

PTE ÁOK Anatómiai Intézet (7624 Pécs Szigeti út 12.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

HCY-Tomag beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP 232-15-2016-00050 jelű projektje keretein belül nettó 2 171 985,- Ft keretösszegig:

Milliplex Catalog ID. HCY TOMAG-60K-10

A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/03/2021
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP 232-15-2016-00050

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat. A teljesítésnek legkésőbb 2021.08.31-ig meg kell történnie, ehhez Ajánlatkérő az időben utolsó eseti megrendelést legkésőbb 2021.07.31-ig megküldi Ajánlattevő felé.

AK felhívja a figyelmet, hogy a II.2.7) pontban rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a II.2.7) pontban rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, a rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

6-Mikrogyöngy

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
Voornaamste plaats van uitvoering:

PTE ÁOK Anatómiai Intézet (7624 Pécs Szigeti út 12.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mikrogyöngy beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP 232-15-2016-00050 jelű projektje keretein belül nettó 612 700,- Ft keretösszegig:

FluoSpheres Polystyrene Microspheres, 10um, red fluorescent (580/605), for blood flow determination

A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/03/2021
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP 232-15-2016-00050

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat. A teljesítésnek legkésőbb 2021.08.31-ig meg kell történnie, ehhez Ajánlatkérő az időben utolsó eseti megrendelést legkésőbb 2021.07.31-ig megküldi Ajánlattevő felé.

AK felhívja a figyelmet, hogy a II.2.7) pontban rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a II.2.7) pontban rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, a rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

7-Jackson termékek

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
Voornaamste plaats van uitvoering:

PTE ÁOK Anatómiai Intézet (7624 Pécs Szigeti út 12.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jackson termékek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP 232-15-2016-00050 jelű projektje keretein belül nettó 506 961,- Ft keretösszegig:

Jackson Immuno Cy2-Streptavidin

Jackson Immuno CY3 Streptavidin

Jackson Immuno Cy5 Streptavidin

A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/03/2021
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP 232-15-2016-00050

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat. A teljesítésnek legkésőbb 2021.08.31-ig meg kell történnie, ehhez Ajánlatkérő az időben utolsó eseti megrendelést legkésőbb 2021.07.31-ig megküldi Ajánlattevő felé.

AK felhívja a figyelmet, hogy a II.2.7) pontban rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a II.2.7) pontban rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, a rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

8-Speciális labor eszközök és vegyszerek

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
Voornaamste plaats van uitvoering:

PTE ÁOK Anatómiai Intézet (7624 Pécs Szigeti út 12.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Speciális labor eszközök és vegyszerek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP 232-15-2016-00050 jelű projektje keretein belül nettó 1 704 528,- Ft keretösszegig:

Aprotinin

Anti-MAOB antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody

Paraplast

Pap Pen

A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/03/2021
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP 232-15-2016-00050

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat. A teljesítésnek legkésőbb 2021.08.31-ig meg kell történnie, ehhez Ajánlatkérő az időben utolsó eseti megrendelést legkésőbb 2021.07.31-ig megküldi Ajánlattevő felé.

AK felhívja a figyelmet, hogy a II.2.7) pontban rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a II.2.7) pontban rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, a rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

9-Anyagok, fogyóeszk. molekuláris- és sejtbiológia

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
Voornaamste plaats van uitvoering:

PTE KK Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika (7632 Pécs Akác utca 1.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Anyagok és fogyóeszközök beszerzése molekuláris- és sejtbiológiai munkához a Pécsi Tudományegyetem GINOP 232-15-2016-00050 jelű projektje keretein belül nettó 6 842 352,- Ft keretösszegig:

Diszpáz II

DPBS

PBS

Molekuláris biológiai minőségű víz

DEPC-kezelt víz

PBS-EDTA

Tárgylemez

Fedőlemez

48-lyukú reakció lemez

RNAlater® stabilizáló oldat

RNS izoláló oszlopos kit

CDNA Reverz Transzkripciós Kit

QPCR Master Mix

TaqMan Gene expression Master Mix

TaqMan Gene expression Assay 360rxns

TaqMan Gene expression Assay 360rxns

TaqMan® Gene Expression Assay

TaqMan® Gene Expression Assay

Fluo-4 AM

Steril szűrő

Sejtszűrő

Centrifuga cső 15ml

Centrifuga cső 50ml

Centrifuga cső 50ml

Pipettahegy 0,1-10ul

Pipettahegy 1-100ul

Pipettahegy 100-1000ul

Pipettahegy 100-1250 ul

Pipettahegy 0,1-10ul

Pipettahegy 200ul

Pipettahegy 1000ul

Fagyasztó cső

Szerológiai pipetta 10ml

Szerológiai pipetta 25ml

Szerológiai pipetta 5ml

Szerológiai pipetta 2ml

Sejttenyésztő flaska 25 cm2

Sejttenyésztő flaska 75 cm2

Sejttenyésztő lemez 6-lyukú

Sejttenyésztő lemez 12-lyukú

Sejttenyésztő lemez 24-lyukú

48-lyukú optikai öntapadó PCR fólia

PCR strip

PCR cső

Mikrocentrifuga cső

L-glutamin

Limfocita szeparáló médium

RPMI 1640 L-Glutamin nélkül

Trypsin-EDTA

Fetal Bovine Serum Qualified

Fagyasztó médium

Mycoplazma detektáló kit

MTT

Phytohemagglutinin, M form

DsDNS próba, mennyiségi mérésre

RNS próba, mennyiségi mérésre

Műanyagcsövek RNS és dsDNA próbához

Fehérje próba, mennyiségi mérésre

PCR strip fedő

Penicillin streptomycin amphotericin B keverék

A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/03/2021
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP 232-15-2016-00050

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat. A teljesítésnek legkésőbb 2021.08.31-ig meg kell történnie, ehhez Ajánlatkérő az időben utolsó eseti megrendelést legkésőbb 2021.07.31-ig megküldi Ajánlattevő felé.

AK felhívja a figyelmet, hogy a II.2.7) pontban rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a II.2.7) pontban rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, a rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

10-U1RNP

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
Voornaamste plaats van uitvoering:

PTE KK Reumatológiai és Immunológiai Klinika (7632 Pécs, Akác u 1.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4 doboz U1RNP beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP 232-15-2016-00050 jelű projektje keretein belül:

ORG 632 jelzett cikkszámú termék vagy azzal egyenértékű, 96 lyukú lemez/kit

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet, továbbá (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH) 1907/2006/EK rendelet szerinti Biztonsági Adatlapot Ajánlattevőnek elektronikus formában vagy papír alapon (Material Safety Data Sheet) a teljesítéskor át kell adnia Ajánlatkérő részére.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/03/2021
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP 232-15-2016-00050

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat. A teljesítésnek legkésőbb 2021.08.31-ig meg kell történnie, ehhez Ajánlatkérő az időben utolsó eseti megrendelést legkésőbb 2021.07.31-ig megküldi Ajánlattevő felé.

AK felhívja a figyelmet, hogy a II.2.7) pontban rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a II.2.7) pontban rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, a rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

11-Aktivitás biomarker mérés + at

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
Voornaamste plaats van uitvoering:

PTE KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet (7624 Pécs, Szigeti út 12.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aktivitás biomarker mérés + at beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP 232-15-2016-00050 jelű projektje keretein belül nettó 3 737 457,- Ft keretösszegig:

Human insulin-like growth factor binding protein 5 (IGFBP-5) ELISA Kit

Human B-Cell Activating Factor ELISA Kit (BAFF)

Human SAA (Serum Amyloid A) ELISA Kit

ELISA Kit for Toll Like Receptor 4 (TLR4)

HSP70 ELISA

LEAF™ Purified antihuman CD180 (RP105) Antibody

FITC anti-human TCR Vα7.2 Antibody

FITC anti-human TCR Vα24-Jα18 (iNKT cell) Antibody

Brilliant Violet 421™ anti-human CD24 Antibody

A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet, továbbá (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH) 1907/2006/EK rendelet szerinti Biztonsági Adatlapot Ajánlattevőnek elektronikus formában vagy papír alapon (Material Safety Data Sheet) a teljesítéskor át kell adnia Ajánlatkérő részére.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/03/2021
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP 232-15-2016-00050

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat. A teljesítésnek legkésőbb 2021.08.31-ig meg kell történnie, ehhez Ajánlatkérő az időben utolsó eseti megrendelést legkésőbb 2021.07.31-ig megküldi Ajánlattevő felé.

AK felhívja a figyelmet, hogy a II.2.7) pontban rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a II.2.7) pontban rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, a rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

12-B sejt mérés2

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
Voornaamste plaats van uitvoering:

PTE KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet (7624 Pécs, Szigeti út 12.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

B sejt mérés2 beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP 232-15-2016-00050 jelű projektje keretein belül nettó 453 560,- Ft keretösszegig:

SensiFAST SYBR lo-ROX mix

Anti-human IgG+IgM (H+L)

A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet, továbbá (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH) 1907/2006/EK rendelet szerinti Biztonsági Adatlapot Ajánlattevőnek elektronikus formában vagy papír alapon (Material Safety Data Sheet) a teljesítéskor át kell adnia Ajánlatkérő részére.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/03/2021
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP 232-15-2016-00050

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat. A teljesítésnek legkésőbb 2021.08.31-ig meg kell történnie, ehhez Ajánlatkérő az időben utolsó eseti megrendelést legkésőbb 2021.07.31-ig megküldi Ajánlattevő felé.

AK felhívja a figyelmet, hogy a II.2.7) pontban rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a II.2.7) pontban rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, a rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

13-B sejt mérés3

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
Voornaamste plaats van uitvoering:

PTE KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet (7624 Pécs, Szigeti út 12.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

B sejt mérés3 beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP 232-15-2016-00050 jelű projektje keretein belül nettó 714 996,- Ft keretösszegig:

Taqman Universal Master mix, 2*5ml

MicroAmp Optical 96-well reaction plate

MicroAmp Optical Adhesive Film

Human IFN-alpha ELISA

IgG subclass human ELISA kit

A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet, továbbá (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH) 1907/2006/EK rendelet szerinti Biztonsági Adatlapot Ajánlattevőnek elektronikus formában vagy papír alapon (Material Safety Data Sheet) a teljesítéskor át kell adnia Ajánlatkérő részére.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/03/2021
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP 232-15-2016-00050

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat. A teljesítésnek legkésőbb 2021.08.31-ig meg kell történnie, ehhez Ajánlatkérő az időben utolsó eseti megrendelést legkésőbb 2021.07.31-ig megküldi Ajánlattevő felé.

AK felhívja a figyelmet, hogy a II.2.7) pontban rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a II.2.7) pontban rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, a rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

14-Tüdő_vascular biomarker mérés

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
Voornaamste plaats van uitvoering:

PTE KK Reumatológiai és Immunológiai Klinika (7632 Pécs, Akác u 1.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tüdő_vascular biomarker méréshez szükséges reagensek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP 232-15-2016-00050 jelű projektje keretein belül:

6 doboz MicroVue YKL-40 ELISA kit

6 doboz Elisa Kit for Human Surfactand Associatend Protein D (SPD)

7 doboz NT-pro BNP ELISA kit

6 doboz Krebs von den Lungen-6 (KL-6) ELISA Kit/Human Mucin 1 (MUC1) ELISA Kit

6 doboz Human VEGF Quantikine ELISA Kit

5 doboz Human Pentraxin 3/TSG-14 Quantikine Elisa Kit

6 doboz Human CCL18/PARC ELISA kit

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet, továbbá (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH) 1907/2006/EK rendelet szerinti Biztonsági Adatlapot Ajánlattevőnek elektronikus formában vagy papír alapon (Material Safety Data Sheet) a teljesítéskor át kell adnia Ajánlatkérő részére.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/03/2021
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP 232-15-2016-00050

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat. A teljesítésnek legkésőbb 2021.08.31-ig meg kell történnie, ehhez Ajánlatkérő az időben utolsó eseti megrendelést legkésőbb 2021.07.31-ig megküldi Ajánlattevő felé.

AK felhívja a figyelmet, hogy a II.2.7) pontban rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a II.2.7) pontban rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, a rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

A kizáró okok igazolásának módja és folyamata valamennyi ajánlati rész vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1), 3. §-a, 4. § (1) és a7.§. A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8., 10 és 12.-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: az ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja a Kr. 8.§ i) pont ic) alpontjában, valamint a 10.§ g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a 321/2015. (X. 30.) Kr.15.§ (1) bekezdése szerint. A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR rendszerben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

Irányadóak továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében foglaltak.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Eventuele minimumeisen:

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Vmennyi ajánlati rész vonatkozásában:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész:alfa).

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:

M.1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett jelentősebb közbeszerzés tárgykörében végzett, Ajánlatkérő által meghatározott szállításokat is magukban foglaló, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kiállított referencia-igazolás vagy- nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,

— a szállítás tárgyát, rövid leírását (amelynek alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható),

— az ellenszolgáltatás nettó értékét,

— a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap pontossággal),

— a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,

— arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont].

A referencia igazolása több szerződésből is lehetséges.

Irányadóak továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében foglaltak.

Amennyiben Ajánlattevő több olyan ajánlati rész vonatkozásában nyújt be ajánlatot, amelyek kapcsán a referencia tárgya megegyezik, úgy alkalmasságát a nagyobb értékű referenciakövetelménynek való megfeleléssel elegendő igazolnia.

Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1.) pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.

Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

M.1.) az ajánlati felhívás feladását visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik összességében

1.ajánlati rész esetében legalább nettó 850 000 HUF (kilencszázötvenezer forint) értékű laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával,

2.ajánlati rész esetében legalább nettó 1 800 000 HUF (egymillió - nyolcszázezer forint) értékű laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával,

3.ajánlati rész esetében legalább nettó 1 900 000 HUF (egymillió-kilencszázezer forint) értékű laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával,

4.ajánlati rész esetében legalább nettó 2 100 000 HUF (kettőmillió-egyszázezer forint) értékű laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával,

5.ajánlati rész esetében legalább nettó 1 600 000 HUF (egymillió-hatszázezer forint) értékű laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával,

6.ajánlati rész esetében legalább nettó 450 000 HUF (négyszázötvenezer forint) értékű laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával,

7.ajánlati rész esetében legalább nettó 350 000 HUF (háromszázötvenezer forint) értékű laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával,

8.ajánlati rész esetében legalább nettó 1 200 000 HUF (egymillió-kettőszázezer forint) értékű laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával,

9.ajánlati rész esetében legalább nettó 5 100 000 HUF (ötmillió-egyszázezer forint) értékű laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával,

10.ajánlati rész esetében legalább nettó 500 000 HUF ötszázezer forint) értékű laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával,

11.ajánlati rész esetében legalább nettó 2 800 000 HUF (kettőmillió-nyolcszázezer forint) laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával,

12.ajánlati rész esetében legalább nettó 340 000 HUF (háromszáznegyvenezer forint) értékű laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával,

13.ajánlati rész esetében legalább nettó 500 000 HUF (ötszázezer forint) értékű laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával,

14.ajánlati rész esetében legalább nettó 5 000 000 HUF (ötmillió forint) értékű laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelményt az ellenszolgáltatás összegében határozta meg, tekintettel arra, hogy az egyes ajánlati részek esetében nem értelmezhető a 75 %-os normatív alkalmassági követelmény, figyelemmel az egyes ajánlati részekben szereplő eltérő mértékegységekre és mennyiségi egységekre.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Vmennyi rész:

AK a szla ellenértékét a GINOP 232-15-2016-00050 pályázatból, 100,000000 %-ban EU-s forrásból, utófinansz. egyenlíti ki.

Teljesítés: az eseti megrendelést követő 30 naptári nap. Részszámla az eseti megrendeléssel kapcsolatos telj.-t követően és min. 50 000 Ft szlaérték esetén állítható ki. Eseti megrendelésenként részteljesítés és -szla nincs.

A Kbt. 135. §(1),(6)igazolt teljesítést követően kiállított szla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1), (2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg AK az Áht., ill. a 272/2014 (XI.5.) Korm. rend. rend. sz.

Késedelmi kötbér: alapja a megrendelés nettó értéke; mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbéralap 1 %-a, de max 15 napi tétel.

Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett megrendelés nettó értékének 30 %-a.

Figyelemmel: Ptk. 6:187. § (1) - (3).

Egyéb infók: KD.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Az ajánlatok felbontása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikusan történik.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikus bontás szabályait a Kbt 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § tartalmazza.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban:e-Kr.).

Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).

Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

A KD elektronikusan elérhető: www. ekr.gov.hu.

Ajánlatkérő (AK) ajánlati biztosítékot nem ír elő.

Hiánypótlás (HP): Kbt. 71. §. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) alapján nem rendel el újabb HP-t, ha a HP-al az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.i szereplőt vont be, és e szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP.

Az ajánlathoz csatolni kell az egyéb előírt dokumentumokon kívül:

Felolvasólapot a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti információkkal.

A Kbt. 66. § (2), (6) szerinti nyilatkozatokat, nemleges nyil. esetén is.

Meg kell jelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(ke)t és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 65. § (7)]. Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, és melynek tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Közös ajánlattétel esetén: a felelősségi hatás-köröket bemutató együttműködésről szóló megállapodás, illetve a közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy ki az eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megjelölnek. Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalási nyilatkozatát [Kbt. 35. § (6)]. Figyelemmel: Kbt. 35. § (3)-(4)

Az ajánlattevő, ill. az alk.ig.-ban részt vevő, az ajánlattevő által az eljárásba bevont gazd.szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, úgy az előbbieken túl teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást (is) kell csatolni, illetőleg csatolni kell a meghatalmazott aláírás mintáját is (ha azt a meghatalmazás nem tartalmazza).

Az igazolások benyújtásának nyelve: magyar. Egyéb infok a KD-ban.

Szakmai ajánlat: a kért adatokkal teljeskörűen feltöltött árazott költségvetés, műszaki leírás szerkeszthető és cégszerűen aláírt példányban. AK felhívja a figyelmet, hogy a szakmai ajánlat teljes hiánya esetén hiánypótlás nem rendelhető el.

Ajánlattevőnek a

Műszaki leírásban az alábbi adatokat is meg kell adnia: Megajánlott termék megnevezése, amennyiben releváns a gyártó

Megjelölésével együtt; Megajánlott termék cikkszáma Ajánlattevő nyilvántartásában; Megajánlott termék kiszerelése.

A nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a KH tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni

A III.1.3) alk. min.követelmények a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

Kbt.73.§(4)-(5) alapján Ajánlattevő tájékozódjon a körny. védelmi, szociális és munkajogi követelményekről.

AK a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.

Referenciák esetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál az MNB által meghat., a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam irányadó.

FAKSZ: Kiss Adrienn (00883), Onhausz Nikolett (01030)

Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért, tekintettel arra, hogy az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

Értékelési szempontok: legalacsonyabb ár.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020