Leveringen - 577112-2020

01/12/2020    S234

Letland-Daugavpils: Diverse meubelen

2020/S 234-577112

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Daugavpils pilsētas dome
Nationaal identificatienummer: 90000077325
Postadres: K. Valdemāra iela 1
Plaats: Daugavpils
NUTS-code: LV005 Latgale
Postcode: LV-5400
Land: Letland
Contactpersoon: Līga Brenča
E-mail: liga.brenca@daugavpils.lv
Telefoon: +371 65404398
Fax: +371 65421941
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.daugavpils.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/437
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/48265
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/48265
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde projekta “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionlizācijas plāna īstenošanai” ietvaros (Nr. 9.3.1.1/19/I/003)

Referentienummer: DPD 2020/169
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39151000 Diverse meubelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde projekta “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionlizācijas plāna īstenošanai” ietvaros (Nr. 9.3.1.1/19/I/003).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 11
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 11
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Medicīnas aprīkojums, palīglīdzekļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
33196200 Hulpmiddelen voor gehandicapten
33196100 Hulpmiddelen voor ouderen
33193120 Rolstoelen
33192000 Meubilair voor medische doeleinden
33192120 Ziekenhuisbedden
33192600 Hefwerktuigen voor de gezondheidszorg
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005 Latgale
Voornaamste plaats van uitvoering:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Medicīnas aprīkojums, palīglīdzekļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

9.3.1. SAM projekts “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Instrumenti kokapstrādes darbnīcai

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
43810000 Houtbewerkingsuitrusting
43812000 Zaaguitrusting
43811000 Schuurmachines
42620000 Draaibanken, boor- of freesmachines
44511510 Bladen voor handzagen
19510000 Producten van rubber
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005 Latgale
Voornaamste plaats van uitvoering:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instrumenti kokapstrādes darbnīcai.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

9.3.1. SAM projekts “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sporta inventārs

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37400000 Sportartikelen en -uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005 Latgale
Voornaamste plaats van uitvoering:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sporta inventārs.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

9.3.1. SAM projekts “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Datortehnika

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005 Latgale
Voornaamste plaats van uitvoering:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Datortehnika.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

9.3.1. SAM projekts “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preces hobijam un rotaļlietas

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37500000 Spellen en speelgoed; kermisattracties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005 Latgale
Voornaamste plaats van uitvoering:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Preces hobijam un rotaļlietas.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

9.3.1. SAM projekts “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Virtuves piederumi, trauki un saimniecības preces

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39220000 Keukenuitrusting, huishoudelijke artikelen en cateringbenodigdheden
39221000 Keukenuitrusting
39221100 Keukengerei
39221200 Tafelgerei
39223000 Lepels en vorken
39222000 Cateringbenodigdheden
39221220 Schalen
39221240 Kommen
39221180 Kookgerei
39222100 Cateringbenodigdheden voor eenmalig gebruik
39221130 Verpakkingen voor voedingsmiddelen
39224340 Afvalbakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005 Latgale
Voornaamste plaats van uitvoering:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Virtuves piederumi, trauki un saimniecības preces.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

9.3.1. SAM projekts “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sadzīves tehnika un elektroprece

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39700000 Huishoudelijke apparaten
39710000 Elektrische huishoudelijke apparaten
39711361 Elektrische ovens
39711100 Koelkasten en diepvriezers
39711320 Elektrische theezetapparaten
39711362 Magnetronovens
39713200 Wasmachines en drogers
31521100 Bureaulampen
31521200 Staande lampen
32300000 Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen
39713500 Elektrische strijkijzers
39713430 Stofzuigers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005 Latgale
Voornaamste plaats van uitvoering:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sadzīves tehnika un elektroprece.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

9.3.1. SAM projekts “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Muzikālie instrumenti

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37300000 Muziekinstrumenten en onderdelen daarvan
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005 Latgale
Voornaamste plaats van uitvoering:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Muzikālie instrumenti.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

9.3.1. SAM projekts “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tekstila izstrādājumi un guļamistabas piederumi

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39500000 Textielwaren
39511100 Dekens
39516120 Hoofdkussens
39512000 Lakens en slopen
39513000 Tafellinnen
19200000 Textielweefsels en aanverwante artikelen
39515000 Gordijnen, draperieën, valletjes en rolgordijnen van stof
39531000 Tapijten
39512300 Matrasovertrekken
39514100 Handdoeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005 Latgale
Voornaamste plaats van uitvoering:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tekstila izstrādājumi un guļamistabas piederumi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

9.3.1. SAM projekts “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39515430 Jaloezieën
44115310 Rolluiken
45421143 Installeren van jaloezieën
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005 Latgale
Voornaamste plaats van uitvoering:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

9.3.1. SAM projekts “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Virtuves, dzīvojamās telpas mēbeles un aprīkojums

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39151000 Diverse meubelen
39141000 Keukenmeubilair en apparatuur
39130000 Kantoormeubilair
39143121 Hangkasten
39131000 Kantoorrekken
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
39121200 Tafels
44411740 Toiletpotten
39143116 Kinderbedjes
39121100 Schrijftafels
39161000 Meubilair voor kleuterschool
39144000 Badkamermeubilair
39143300 Zitkamermeubilair
39143100 Slaapkamermeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005 Latgale
Voornaamste plaats van uitvoering:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Virtuves, dzīvojamās telpas mēbeles un aprīkojums.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

9.3.1. SAM projekts “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Saskaņā ar nolikuma prasībām.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Saskaņā ar nolikuma prasībām.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Lets
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020