Leveringen - 577113-2020

01/12/2020    S234

Italië-Brescia: Elektrische voertuigen

2020/S 234-577113

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincia di Brescia — Settore della stazione appaltante, centrale unica di committenza area vasta Brescia
Postadres: via Musei 32
Plaats: Brescia
NUTS-code: ITC47 Brescia
Postcode: 25121
Land: Italië
E-mail: cucbrescia.bs@provincia.brescia.it
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.provincia.brescia.it
Adres van het kopersprofiel: http://www.provincia.brescia.it
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.provincia.brescia.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.ariaspa.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di auto, van elettrici e bici elettriche all’interno del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro – progetto move in green.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144900 Elektrische voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta di rilevanza comunitaria per la fornitura di auto, van elettrici e bici elettriche all’interno del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro – progetto move in green. Due lotti:

— lotto 1: fornitura di auto familiari e van elettrici — CIG: 848711198D,

— lotto 2: fornitura di bici elettriche — CIG: 848712551C.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 358 200.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di auto familiari e van elettrici

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144900 Elektrische voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC47 Brescia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta di rilevanza comunitaria per la fornitura di auto, van elettrici e bici elettriche all’interno del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro – progetto move in green — lotto 1 fornitura di auto familiari e van elettrici

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garanzia batterie / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Dotazioni / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Anti covid / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Garanzia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Pneumatici / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Deposito auto / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Migliorie / Weging: 10
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 264 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 150
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CUP: H70B17000000009.

II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG: 848711198D.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di bici elettriche

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144900 Elektrische voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC47 Brescia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta di rilevanza comunitaria per la fornitura di auto, van elettrici e bici elettriche all’interno del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro – progetto move in green — lotto 2 forniture di bici elettriche

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garanzia batterie / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Dotazioni / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Mezzi di traino / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Freni / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Deposito / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Garanzia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Migliorie / Weging: 10
Prijs - Weging: 15
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 94 200.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CUP: H70B17000000009.

II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG: 848712551C.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

a)Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Non sono previsti.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Non sono previsti.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR — Tribunale amministrativo regionale della Lombardia — Sezione di Brescia
Plaats: Brescia
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020