Leveringen - 577126-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Parijs: Software en informatiesystemen

2020/S 234-577126

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GIE Systèmes d'information et numérique du groupe CDC Habitat
Postadres: 33 avenue Pierre Mendès France
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75013
Land: Frankrijk
E-mail: Pierre.cahu@cdc-habitat.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.cdc-habitat.com/
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_mtX9qmbMna
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://achatpublic.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SEM
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre relatif à la mise en place d'un outil unique de gestion de trésorerie et de communication bancaire

Referentienummer: 106/07/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Il s'agit de mettre en place un outil de gestion de trésorerie simple et performant avec plusieurs modules notamment:

— une gestion optimisée de la trésorerie;

— une automatisation optimale des rapprochements bancaires;

— une sécurisation des traitements liés aux processus de rapprochement bancaire;

— une utilisation simple et performante de l'outil.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Il s'agit de mettre en place un outil de gestion de trésorerie simple et performant avec plusieurs modules notamment:

— une gestion optimisée de la trésorerie;

— une automatisation optimale des rapprochements bancaires;

— une sécurisation des traitements liés aux processus de rapprochement bancaire;

— une utilisation simple et performante de l'outil.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à deux. La durée de chaque période de reconduction est de un an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/12/2020
Plaatselijke tijd: 15:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Paris
Postadres: parvis du Tribunal
Plaats: Paris
Postcode: 75017
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020