Leveringen - 577130-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Fronton: Bereide maaltijden

2020/S 234-577130

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Fronton
Nationaal identificatienummer: 21310202300016
Postadres: 1 esplanade Marcorelle
Plaats: Fronton
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 31620
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Emmanuelle Sallée
E-mail: dga@mairie-fronton.fr
Telefoon: +33 562799293
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mairie-fronton.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Mairie de Fronton
Nationaal identificatienummer: 21310202300016
Postadres: 1 esplanade Marcorelle, BP 3
Plaats: Fronton
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 31620
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Emmanuelle Sallée
E-mail: dga@mairie-fronton.fr
Telefoon: +33 562799293
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mairie-fronton.fr
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-securises.fr
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Mairie de Fronton
Nationaal identificatienummer: 21310202300016
Postadres: 1 esplanade Marcorelle, BP 3
Plaats: Fronton
Postcode: 31620
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Mairie de Fronton
E-mail: dga@mairie-fronton.fr
NUTS-code: FR FRANCE
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mairie-fronton.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Collectivité territoriale
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de repas en liaison froide pour le service restauration de la commune de Fronton

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15894200 Bereide maaltijden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de repas en liaison froide pour le service restauration de la commune de Fronton.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15894200 Bereide maaltijden
15894210 Schoolmaaltijden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

À Fronton 31620: restaurant scolaire de l'école élémentaire Jean de La Fontaine — 2 rue de Balochan, restaurant scolaire de l'école maternelle Joséphine Garrigues — 49 avenue Adrien Escudier, Resta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La commune de Fronton présente une consultation ayant pour objet la préparation et la livraison en liaison froide des repas pour les usagers des restaurants scolaires de la commune de Fronton (Haute-Garonne).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2021
Einde: 31/01/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Trois reconductions de un an au maximum.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) «Vaisselle biodégradable et écologique».

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Fronton.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Sallée Emmanuelle.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Toulouse
Postadres: 68 rue Raymond IV, BP 7007
Plaats: Toulouse
Postcode: 31068
Land: Frankrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Toulouse
Postadres: 68 rue Raymond IV, BP 7007
Plaats: Toulouse
Postcode: 31068
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020