Leveringen - 577132-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Sofia: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 234-577132

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direktsiya „Upravlenie na sobstvenostta i sotsialni deynosti“ (DUSSD) kam Ministerstvo na vatreshnite raboti — MVR
Nationaal identificatienummer: 129010157
Postadres: ul. „Knyaz Boris I“ No. 124
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1301
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Evelina Dimitrova Shalamanova
E-mail: edshalamanova@mvr.bg
Telefoon: +359 29822649
Fax: +359 29813010
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mvr.bg/dussd/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/5606
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://app.eop.bg/today/83517
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://app.eop.bg/today/83517
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на пълноценни екструдирани (гранулирани) храни за служебните кучета в системата на МВР по 2 (две) обособени позиции.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на пълноценни екструдирани (гранулирани) храни за служебните кучета в системата на МВР по 2 обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на пълноценни екструдирани (гранулирани) храни за работни кучета с повишена активност“ — общо 160 000 кг за срок от 12 месеца,

— обособена позиция № 2 „Доставка на пълноценни екструдирани (гранулирани) храни за подрастващи кучета“ — общо 12 000 кг за срок от 12 месеца.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 416 328.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на пълноценни екструдирани (гранулирани) храни за работни кучета с повишена активност.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Кукуш“ № 1 — централен ветеринарномедицински склад на ДУССД

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на пълноценни екструдирани (гранулирани) храни за работни кучета с повишена активност.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Качество / Weging: 70 %
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.1. Качествен състав на храната по отношение на общото количество протеин за кг в % / Weging: 20 точки
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.2. Качествен състав по отношение на общото количество мазнини за кг в % / Weging: 20 точки
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.3. Качествен състав на храната по отношение на процентното съдържание на животински протеин от общото количество протеин за кг в % / Weging: 20 точки
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.4. Качествен състав на храната по отношение на процентното съдържание на животински мазнини от общото количество мазнини за кг в % / Weging: 20 точки
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.5. Сертификати на производителя или доставчика на храните по международни стандарти за управление на качеството и безопастността и за управление на околната среда или международни еквиваленти на тях / Weging: 20 точки
Prijs - Weging: 30 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 385 440.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на пълноценни екструдирани (гранулирани) храни за подрастващи кучета.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Кукуш“ № 1 — централен ветеринарномедицински склад на ДУССД;

гр. София, кв. „Бенковски“, ул. „Лазар Михайлов“ № 144 — ГДНП, ООП, сектор „Кинология и престъпления срещу животните“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на пълноценни екструдирани (гранулирани) храни за подрастващи кучета.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Качество / Weging: 70 %
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.1. Качествен състав на храната по отношение на общото количество протеин за кг в % / Weging: 20 точки
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.2. Качествен състав по отношение на общото количество мазнини за кг в % / Weging: 20 точки
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.3. Качествен състав на храната по отношение на процентното съдържание на животински протеин от общото количество протеин за кг в % / Weging: 20 точки
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.4. Качествен състав на храната по отношение на процентното съдържание на животински мазнини от общото количество мазнини за кг в % / Weging: 20 точки
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.5. Сертификати на производителя или доставчика на храните по международни стандарти за управление на качеството и безопастността и за управление на околната среда или международни еквиваленти на тях / Weging: 20 точки
Prijs - Weging: 30 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 888.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

За всяка от обособените позиции участникът да има регистрация по чл. 229 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) за производство и/или търговия и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора, и на продукти, получени от странични животински продукти и/или по чл. 15, ал. 1 от Закона за фуражите от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), а за чуждестранни лица — от аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се изискват.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се изискват.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/01/2021
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

В системата

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от изпълнителя преди сключване на договора под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320 3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, банка „Уникредит Булбанк“ АД, клон „Батенберг“, на името на ДУССД — МВР. Когато гаранцията за изпълнение е банкова, се представя оригиналът ѝ и същата е безусловна, неотменяема, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност срока за изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) календарни дни. Когато гаранцията за изпълнение е застраховка, се представя оригиналът ѝ, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност срока за изпълнение на поръчката плюс 30 дни. Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранция за изпълнение. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за съответната обособ. позиция.

2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП, както и по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 и чл. 107 от ЗОП, чл. 69 и § 2, ал. 1 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и по чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън ценовото предложение елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея, както и в случаите по чл. 35а, ал. 3, изр. 3 от ППЗОП.

3. Всички образци, приложени към документацията за ОП, са задължителни за участниците. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация, участник, който е допуснал аритметична грешка в ценовото си предложение, както и участник, чието ценово предложение надвишава прогнозната стойност на обособената позиция, за която участва.

4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа за създаване на обединението, както и следната информация: за правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

5. Изпълнението на договора по отделните обособени позиции е отложено съгласно чл. 114 от ЗОП и започва при осигурено финансиране, за което обстоятелство възложителят уведомява писмено изпълнителя чрез уведомление. Договорът за изпълнение по всяка обособена позиция се сключва за срок от 12 месеца, считано от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране. Изпълнението на договора по съответните обособ. позиции е чрез периодични доставки след подадена от възложителя писмена заявка до изпълнителя с посочени конкретни количества и място на изпълнение. Доставката по съответната заявка се извършва в срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на подаване на писмената заявка до изпълнителя от страна на възложителя.

6. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител, подписва и приложенията към договора (копие на предложението за изпълнение на поръчката и копие на ценовото предложение), подадени в ЦАИС ЕОП.

7. Преди сключване на договор за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, подава декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.

* За срока на действие на договорите възложителят ще заявява видове и количества според нуждите си и не е длъжен да закупи цялото количество.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Сектор „Правно-нормативно обслужване“ — ДУССД — МВР
Postadres: ул. „Княз Борис I“ № 124
Plaats: София
Postcode: 1301
Land: Bulgarije
E-mail: int.82@mvr.bg
Telefoon: +359 29822687
Fax: +359 29813010
Internetadres: http://www.mvr.bg/dussd
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020