Leveringen - 577135-2020

01/12/2020    S234

Portugal-Lissabon: Diverse medische instrumenten en producten

2020/S 234-577135

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E.
Nationaal identificatienummer: 508481287
Postadres: Avenida Professor Egas Moniz
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 1649-035
Land: Portugal
Contactpersoon: Serviço de Gestão de Compras
E-mail: compras@chln.min-saude.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.saphety.com/pt-PT/saphetygov
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.saphety.com/pt-PT/saphetygov
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.saphety.com/pt-PT/saphetygov
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de batas cirúrgicas estéreis, durante o 1.o semestre de 2021

Referentienummer: CP n.º 212A000017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de batas cirúrgicas estéreis, durante o 1.o semestre de 2021.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 407 790.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bata cirúrgica estéril

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de batas cirúrgicas estéreis, durante o 1.o semestre de 2021.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 255 990.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bata cirúrgica reforçada

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de batas cirúrgicas estéreis, durante o 1.o semestre de 2021.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 151 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Cfr. artigo 20.o, número 1, alínea a) do CCP.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ponto IV.2.6) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a sua proposta, i.e. sessenta e seis dias conforme artigo 65.o do CCP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Serviço de Gestão de Compras
Postadres: Avenida Professor Egas Moniz
Plaats: Lisboa
Postcode: 1649-035
Land: Portugal
E-mail: compras@chln.min-saude.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020