Leveringen - 577143-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Timișoara: Instrumentarium voor gastherapie en beademing

2020/S 234-577143

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
Nationaal identificatienummer: 4483447
Postadres: Str. Hector nr. 2A
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300074
Land: Roemenië
Contactpersoon: Serviciul achiziții
E-mail: achizitiismtm@gmail.com
Telefoon: +40 256221224
Fax: +40 256221224
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100108357
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Unitate sanitară
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Materiale sanitare ATI

Referentienummer: 4483447_2020_PAAPD1156554
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33157000 Instrumentarium voor gastherapie en beademing
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Se vor achiziţiona materiale sanitare ATI conform descrierilor din caietul de sarcini şi anexei la fişa de date.

Valoare estimată minimă a AC este de 151 625,00 RON fără TVA.

Valoarea estimată maximă a AC este de 4 548 750,00 RON fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pe fiecare lot in parte este specificata in Anexa B la fisa de date.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 548 750.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trusă perfuzie cu filtru de 0,2 μm pentru administrarea tratamentelor oncologice

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141620 Medische sets
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. Magazia unității – Bulevardul 16 Dec. 1989 nr. 22-24, Timișoara.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Se vor achizitiona materiale sanitare ATI conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 101 250.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Se vor achizitiona materiale sanitare ATI conform caietului de sarcini.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mască oxigen cu filtru + tub conector

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33157110 Zuurstofmasker
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. Magazia unității – Bulevardul 16 Dec. 1989 nr. 22-24, Timișoara.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Se vor achizitiona materiale sanitare ATI conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 105 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Se vor achizitiona materiale sanitare ATI conform caietului de sarcini.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Circuit de ventilație

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33157000 Instrumentarium voor gastherapie en beademing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. Magazia unității – Bulevardul 16 Dec. 1989 nr. 22-24, Timișoara.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Se vor achizitiona materiale sanitare ATI conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 230 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Se vor achizitiona materiale sanitare ATI conform caietului de sarcini.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trusă pentru pompele de perfuzie volumat Agilia/Agilia VP VL ST 10

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141620 Medische sets
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. Magazia unității – Bulevardul 16 Dec. 1989 nr. 22-24, Timișoara.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Se vor achizitiona materiale sanitare ATI conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 112 500.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Se vor achizitiona materiale sanitare ATI conform caietului de sarcini.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerința nr. 1: ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantilor clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

— certificatul de inregistrare fiscala;

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării, pentru sediul social;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— manager: dr. Daniel Malita;

— dir. fin. contabil: ec. Sanda Damian;

— șef Serviciu achizitii: ec. Jian Beatrice;

— Serviciu achiziţii: ec. Negrea Horia;

— Biroul juridic: CJ Adeline Fodor;

— viza CFP: ec. Sandor Mihaela;

— asistent șef ATI I: as. Simona Urdareanu;

— asistent șef Oncologie: as. med. pr. S șef Oana-Anca Manea.

Se va completa DUAE de catre op. ec. participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Cerința nr. 1: operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine sau să fie înscriși în registre profesionale, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție publică/sectorială.

Cerința nr. 2: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca sunt avizati cf. art. 3-4 din Anexa la OMS1008/2016 pt. aprobarea normelor metodologice de aplicarea a Titlului XX din Lg. 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind dispozitivele medicale si art.926 din Lg. 95/2006.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de catre op. ec. participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii pt. activitati de import, comercializare si distributie pt. dispozitivele medicale – cf. art. 3-4 din Anexa la OMS1008/2016 pt. aprobarea normelor metodologice de aplicarea a titlului XX din Lg. 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind dispozitivele medicale si art. 926 din Lg. 95/2006 sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, in termen de valabilitate la data prezentarii, la solicitarea aut. ctr., doar de catre op. ec. clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. DUAE se depune (dupa caz) si de catre tertul sustinator. Pentru subcontractantii propusi de catre ofertant in oferta, aut. ctr. ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala pt. partea lor de implicare in ctr. care urmeaza a fi indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/07/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Membrii comisiei de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

In cazul in care pe unul din cele trei locuri vor fi oferte cu acelasi pret, se va cere o noua oferta de pret fara ca operatorul economic cu pret mai mare sa treaca pe locul inferior, adica daca sunt doi operatori cu acelasi pret pe locul unu, dupa reofertare, cel cu pret mai mic castiga pozitia unu din clasament, iar celelalt va fi eliminat. De asemenea, pentru locul doi si trei nu se poate reoferta un pret care sa surclaseze locul unu, respectiv locul doi.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor op. economici sau a anumitor produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand si mentiunea de „sau echivalent” (art. 56 din Legea 98/2016).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Acestea sunt cele prevăzute în art. 6 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Oficiul juridic
Postadres: Str. Hector nr. 2A, etaj 1
Plaats: Timișoara
Postcode: 300074
Land: Roemenië
E-mail: ademiha2001@yahoo.com
Telefoon: +40 256200048
Fax: +40 256200046
Internetadres: www.spitalul-municipal-timisoara.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020