Leveringen - 577146-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Marbella: Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen

2020/S 234-577146

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Marbella
Nationaal identificatienummer: P2906900B
Postadres: Plaza de los Naranjos, s/n
Plaats: Marbella
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29601
Land: Spanje
E-mail: contratacion@marbella.es
Telefoon: +34 952768833
Fax: +34 952761138
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.marbella.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=LdiY%2FUgJ9KkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=LdiY%2FUgJ9KkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contratación del Suministro de tres Autobuses nuevos para la flota de Transporte Colectivo del Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella

Referentienummer: SU 20/21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34120000 Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Marbella para la contratación del suministro de tres autobuses nuevos para la flota de transporte colectivo del Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, aprobado mediante decreto del Teniente Alcalde Concejal Secretario el 24.11.2020.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 685 950.41 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121000 Bussen en touringcars
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
34121200 Gelede bussen
34121300 Dubbeldekkers
34121400 Bussen met verlaagde vloer
34121500 Touringcars
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
Voornaamste plaats van uitvoering:

Término Municipal de Marbella.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratación del suministro de tres autobuses nuevos para la flota de transporte colectivo del Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 685 950.41 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/12/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/12/2020
Plaatselijke tijd: 23:59

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Marbella
Postadres: Ayuntamiento de Marbella
Plaats: Marbella
Postcode: 29601
Land: Spanje
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Servicio de Contratación
Plaats: Marbella
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020