Supplies - 577149-2020

01/12/2020    S234

Romania-Galați: Surgical gloves

2020/S 234-577149

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei”
National registration number: 3126853
Postal address: Str. Brăilei nr. 177
Town: Galați
NUTS code: RO224 Galaţi
Postal code: 800578
Country: Romania
Contact person: Mitrea Mirela Gabriela
E-mail: camelia.dodu@spitalulurgentagalati.ro
Telephone: +40 236317232
Fax: +40 2363101312
Internet address(es):
Main address: www.spitalulurgentagalati.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100108397
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Unitate sanitară
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Mănuși examinare nitril, mănuși chirurgicale sterile nepudrate, mănuși chirurgicale sterile prepudrate, mănuși chirugicale ortopedice

Reference number: PAAP1030762
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

— Lot 1– manusi examinare nitril;

— Lot 2 – manusi chirurgicale sterile pudrate;

— Lot 3 – manusi chirurgicale sterile nepudrate;

— Lot 4 – manusi chirugicale ortopedice.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 20 de zile. Autoritatea contractanta stabileste un singur termen in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SICAP.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 320 480.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși chirurgicale sterile nepudrate

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

Str. Brăilei nr. 177, Galați.

II.2.4)Description of the procurement:

Mănuși chirurgicale sterile nepudrate.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 237 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși chirugicale ortopedice

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

Str. Brăilei nr. 177.

II.2.4)Description of the procurement:

Mănuși chirugicale ortopedice.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 566 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși chirurgicale sterile pudrate

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

Str. Brăilei 177, Galați.

II.2.4)Description of the procurement:

Mănuși chirurgicale sterile pudrate.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 374 720.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși examinare nitril

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

Str. Brăilei 177, Galați.

II.2.4)Description of the procurement:

Mănuși examinare nitril.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 141 760.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Declaratie privind conflictul de interese: lista cu persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, implicate in procedura de achizitie publica, conform art. 60 din Legea 98/2016 (model Formular nr. 1):

— ec. Dobrea Valentina-Alina – manager;

— dr. Romila Aurelia – director medical;

— ec. Grosu Alina – director finaciar contabil;

— as. Skowronski Mariana – director de îngrijiri;

— ref. spec. Mitrea Mirela Gabriela – presedinte;

— ec. Nicodim Florentina – membru;

— jr. Calin Viorel – membru;

— as. Skowronski Mariana– membru;

— as. Marola Zoica – membru;

— as. Florea Teodora Luminita – membru;

— as. Sef Olaret Vasilica – membru;

— ref. Codreanu Aneta – membru rezerva;

— jr. Bocaneala Mirela-Alina – membru rezerva;

— dr. Trifan Liviu Angel – membru rezerva;

— dr. Serban Cristina – membru rezerva;

— dr. Manole Palivan Corina – membru rezerva.

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE –Partea a III-a „Motive de excludere” – sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”. De asemenea, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa prezinte „Declaratie” privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin. (1) din Legea 98/2016, in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea „Formulare”. Declaratia va fi transmisa in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SICAP.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

— declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca operatorul economic nu se afla in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, avand in vedere actiunile sau inactiunile savarsite inainte de initierea procedurii;

— certificat de atestare fiscala emis de catre Ministerul Finantelor Publice;

— certificat atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local.

Acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

In situatia in care operatorul economic are inregistrate, conform certificatului constatator emis de ONRC, puncte de lucru in alte circumscriptii teritoriale fiscale in afara celei unde isi are declarat sediul social (ex: comune, municipii, judete), atunci acesta are obligatia de a prezenta si certificatele fiscale privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local pentru sediile secundare in conformitate cu Codul fiscal si Codul de Procedura Fiscala;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Nota: prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate:

1. ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie, in vederea participarii la procedura de atribuire;

2. analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare, nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

— Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr.26/1990 (doc. în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”) sau certificatul constatator emis de catre ONRC in forma electronica, avand incorporata/atasata/logic asociata semnatura electronica extinsa, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmand sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

— Autorizatie/aviz de functionare de la Ministerul Sanatatii Publice in conformitate cu prevederile legale art. 926 din Legea 95/2006, Ordinul 309/2015, respectiv OMS 566/2020, privind reforma în domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor în domeniul dispozitivelor medicale, din care sa reiasa ca ofertantul are avizul de comercializare pentru produsele care fac obiectul procedurii, pentru loturile la care se impune – valabila la data depunerii documentului, urmand ca documentul sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor,pentru loturile la care participa si pentru care este obligatorie detinerea acestui aviz.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau, in cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, aviz de functionare de la MS, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantII clasatI pe primele trei locuri, in clasamentul intermediar.

Nota: documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii. Declaratie de conformitate cu marcaj CE.

Loturile: 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista-centralizator in care sunt inregistrate documentele care sustin experienta similara, din care sa rezulte ca in ultimii trei ani, calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor, au fost furnizate produse similare în valoare de cel putin valoarea maxima, in lei fara TVA, a celui mai mare contract subsecvent.

1. Manusi examinare nitril = 642 720,00 RON;

2. Manusi chirurgicale sterile pudrate = 171 840. RON;

3. Manusi chirurgicale sterile nepudrate = 29 700 RON;

4 Manusi chirugicale ortopedice 70 800 RON.

Lista centralizator invocata in DUAE, in care sunt inregistrate documentele depuse in sustinerea experientei similare trebuie sa contina contracte subsecvente, contracte furnizare produse, facturi fiscale cu produse similare, documente constatatoare pentru produse similare. Documentele constatatoare trebuie sa contina nr. document, nume beneficiar, denumire produs, valori executate, perioada valabilitate acord-cadru.

Nota: nu se admite ca dovada a experientei similare invocarea urmatoarelor documente: acorduri-cadru de furnizare produse similare, ci doar contractele subsecvente incheiate si executate in baza acordurilor-cadru. Se va specifica valoarea exacta a contractelor subsecvente corespunzatoare perioadei de referinta, respectiv ultimii trei ani, calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor. Nu se admit: contractele de furnizare/subsecvente a caror perioada depaseste perioada celor trei ani sau a caror data de inceput este inainte de cei trei ani, anunturi de atribuire, oferte acceptate in cazul achizitiilor directe din SICAP, documente constatatoare care nu cuprind nr. document, nume beneficiar, denumire produs, valori executate, perioada valabilitate acord-cadru.

Loturile: 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitate. Propunerea tehnica va cuprinde si esantioane pentru demonstrarea conformitatii. Se vor prezenta cate două esantioane, unul pentru a fi evaluat de catre comisia de evaluare si unul pentru a ramane mostra in cadrul unitatii. Esantioanele care urmeaza a fi livrate se vor trimite cu mentiunea pentru ce lot au fost trimise (denumire produs si nr. lot).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri, in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, privind experienta similara. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile corespunzatoare acestei cerinte se completeaza in DUAE. Documentele justificative (esantioane) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri, in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/12/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/12/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Avand in vedere criteriul de atribuire stabilit, in cazul in care doua sau mai multe oferte prezinta acelasi „cel mai scăzut” pret, comisia de evaluare a ofertelor va solicita ca si clarificare, prin intermediul facilitatilor tehnice din SICAP, incarcarea de catre ofertantii in cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara. Toate documentele aferente ofertei se vor incarca in SICAP si vor fi semnate electronic. Departajarea ofertantilor clasati pe locul 2, in cazul in care vor exista doua sau mai multe oferte cu acelasi „pret cel mai scazut”, se va face in felul urmator: imbunatatirea ofertei se va face numai pana la nivelul pretului ofertat de operatorul situat pe locul 1. Departajarea ofertantilor clasati pe locul 3, in cazul in care vor exista doua sau mai multe oferte cu acelasi „pret cel mai scazut”, se va face in felul urmator: imbunatatirea ofertei se va face numai pana la nivelul pretului ofertat de operatorul situat pe locul 2.

Modul in care poate accesa DUAE in vederea completarii: folositi SICAP.

Deoarece procedura este online, corespondenta cu ofertantii va avea loc prin intermediul SICAP -ului, atasat la anuntul de participare, atat eventualele solicitari de clarificari, cat si raspunsul ofertantului.

Data-limită de primire a solicitărilor de clarificări: 20 de zile inainte de data de deschidere/adresa: SICAP si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Ap. Andrei” Galati. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari din partea ofertantilor, pana in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Operatorul economic va completa DUAE, separat pentru fiecare lot la care participa, si-l va incarca in SICAP, la lotul pentru care l-a completat.

Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți, se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima, la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termen de contestație din art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/11/2020