Leveringen - 577153-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Málaga: Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten

2020/S 234-577153

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rectorado de la Universidad de Málaga
Nationaal identificatienummer: Q2918001E
Postadres: Avenida Cervantes, s/n
Plaats: Málaga
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29071
Land: Spanje
Contactpersoon: Rectorado de la Universidad de Málaga
E-mail: serviciodecontratacion@uma.es
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.uma.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=y9g71PkKapYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uxX6ZBnFb3bnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=y9g71PkKapYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro, instalación y puesta en marcha de una plataforma de desarrollo de comunicaciones URLLC para tecnologías 5G+ Poseidón. Cofinanciación FEDER, convocatoria 2019, proyecto I+D+I, plan 2017-2020 — EQC2019-006569-P

Referentienummer: SU.30/2020SARA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03000000 Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro, instalación y puesta en marcha de una plataforma de desarrollo de comunicaciones URLLC para tecnologías 5G+ Poseidón. Cofinanciación FEDER, convocatoria 2019, proyecto I+D+I, plan 2017-2020 — EQC2019-006569-P.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 381 709.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
Voornaamste plaats van uitvoering:

ETSI Comunicación, campus de Teatinos, 29071 Málaga.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro, instalación y puesta en marcha de una plataforma de desarrollo de comunicaciones URLLC para tecnologías 5G+ Poseidón. Cofinanciación FEDER, convocatoria 2019, proyecto I+D+I, plan 2017-2020 — EQC2019-006569-P.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria descriptiva del suministro / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Mejoras / Weging: 19
Kostencriterium - Naam: Plazo de garantía y actualizaciones adicional / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 21
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 381 709.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 105
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Cofinanciación FEDER, convocatoria 2019, proyecto I+D+I, plan 2017-2020 — EQC2019-006569-P.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— capacidad de obrar,

— no prohibición para contratar,

— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— cumplimiento con las obligaciones tributarias.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: según se indica en el apartado 12 del Cuadro Resumen del Pliego Administrativo.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: según se indica en el apartado 13 del Cuadro Resumen del Pliego Administrativo.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones de tipo social. Descripción: aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo. Implantar medidas para prevenir la siniestralidad laboral.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/02/2021
Plaatselijke tijd: 14:15
Plaats:

Universidad de Málaga, Pabellón de Gobierno.

Datos de dirección:

— calle: Ejido, s/n,

— código postal: 29071,

— población: Málaga,

— país: ESPAÑA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Postadres: Avenida Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Registro General de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía
Plaats: Sevilla
Postcode: 41071
Land: Spanje
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Postadres: C/ Castellar, 22
Plaats: Sevilla
Postcode: 41001
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020