Leveringen - 577166-2020

01/12/2020    S234

Tsjechië-Olomouc: Analgetica/pijnstillers

2020/S 234-577166

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fakultní nemocnice Olomouc
Nationaal identificatienummer: 00098892
Postadres: I. P. Pavlova 185/6
Plaats: Olomouc
NUTS-code: CZ071 Olomoucký kraj
Postcode: 779 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Pavel Dočkal
E-mail: zakazky@fnol.cz
Telefoon: +420 588443138
Fax: +420 585413841
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fnol.cz
Adres van het kopersprofiel: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Nationaal identificatienummer: 00179906
Postadres: Sokolská 581
Plaats: Hradec králové - Nový Hradec Králové
NUTS-code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postcode: 500 05
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Libor Klíma
E-mail: libor.klima@fnhk.cz
Telefoon: +420 495834015
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.fnhk.cz
Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fakultní nemocnice Brno
Nationaal identificatienummer: 65269705
Postadres: Jihlavská 20
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 625 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: PhamDr. Šárka Kozáková, MBA
E-mail: kozakova.sarka@fnbrno.cz
Telefoon: +420 532233806
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.fnbrno.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNBrno
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Léčiva s obsahem erenumabu 2020 - sdružený nákup

Referentienummer: VZ-2020-001077
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33661200 Analgetica/pijnstillers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL s obsahem účinné látky erenumab.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 27 930 766.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661200 Analgetica/pijnstillers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ071 Olomoucký kraj
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
NUTS-code: CZ052 Královéhradecký kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Brno

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL s obsahem účinné látky erenumab.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 27 930 766.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Dle § 77 odst. 1 ZZVZ prokáže dodavatel splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice

Předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán.

Zadavatel dále dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje předložení rozhodnutí SÚKL o povolení k distribuci či výrobě léčivých přípravků.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Splnění technických kvalifikačních kritérií podle § 79 odst. 2 písm. b) prokáže dodavatel, který předloží seznam významných dodávek formou čestného prohlášení. Realizace těchto dodávek nesmí být starší tří let před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel uvede do čestného prohlášení finanční objem plnění, dobu poskytnutí a identifikaci objednatele.

Eventuele minimumeisen:

Zadavatel požaduje doložení realizace alespoň tří (3) obdobných zakázek s minimálním finančním objemem plnění ve výši 5,5 mil. CZK bez DPH za každou jednotlivou referenční zakázku. Obdobnou zakázkou se rozumí dodávka léčiv.

Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního kritéria předložením seznamu významných dodávek formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele (scan čestného prohlášení). Dodavatel povinně využije text čestného prohlášení, který je uvedený v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
Plaats:

Elektronicky

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otevírání nabídek se uskuteční v souladu s § 109 zákona. Jelikož mohou být podány pouze elektronické nabídky, nebude zadavatel provádět otevírání nabídek veřejně.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020