Leveringen - 577185-2020

01/12/2020    S234

België-Oostende: Afval- en vuilniszakken van polytheen

2020/S 234-577185

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Oostende
Nationaal identificatienummer: BE 0207.436.775
Postadres: Vindictivelaan 1
Plaats: Oostende
NUTS-code: BE255 Arr. Oostende
Postcode: 8400
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Anja Gregorius
E-mail: overheidsopdrachten@oostende.be
Telefoon: +32 59258370
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.oostende.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/4082/3T/2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Dienst Overheidsopdrachten
Nationaal identificatienummer: 410
Postadres: Vindictivelaan 1
Plaats: Oostende
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 8400
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Anja Gregorius
E-mail: overheidsopdrachten@oostende.be
Telefoon: +32 59258370
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.oostende.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het leveren van huisvuilzakken voor een periode van maximum vier jaar

Referentienummer: 130.L.359/1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
19640000 Afval- en vuilniszakken van polytheen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE255 Arr. Oostende
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depot Openbaar Domein, Hooggeleedstraat 17 te 8400 Oostende.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht omvat de levering van polytheen restafvalzakken voor de huis-aan-huisinzameling van de restfractie van het huishoudelijk afval in Oostende.

Om de opdrachtdocumenten te kunnen downloaden wordt u gevraagd een e-mailadres op te geven. Op dit e-mailadres zal alle eventuele communicatie gevoerd worden tijdens de gunningsprocedure, zoals daar zijn de eventuele vragen en antwoorden, ontbrekende pagina's of documenten, [...]. Het is in uw belang dat u de opdrachtdocumenten via de link vermeld in het publicatiebericht downloadt en een geldig e-mailadres opgeeft.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1461
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

— het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

— de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een lijst van minstens twee relevante opdrachten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht en die betrekking hebben op de levering van polytheen huisvuilzakken, met een uitvoeringsbedrag van minstens 75 % van het inschrijvingsbedrag (excl. btw) op jaarbasis (= 75 % van 1/4de van het inschrijvingsbedrag), met vermelding van het uitgevoerde bedrag, van de uitvoeringsperiode en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

1. De minimumeisen zitten vervat in voornoemde omschrijving.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/06/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:30
Plaats:

Dienst Overheidsopdrachten Stad Oostende.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020