Leveringen - 577187-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Zwolle: Tractoren

2020/S 234-577187

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Nationaal identificatienummer: 64208338
Postadres: Postbus 60
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8000 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Marline Wolda
E-mail: marlinewolda@wdodelta.nl
Telefoon: +31 642051885
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wdodelta.nl/
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=159400
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=159400
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Watermanagement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Breedspoortractor met aanbouwapparatuur

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
16700000 Tractoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Met deze openbare Europese aanbesteding wenst WDODelta één partij te selecteren, die een breedspoortractor met aanbouwapparatuur, conform het door WDODelta opgestelde Programma van Eisen gaat leveren. Optioneel (uitvraag middels TCO) wordt het onderhoud voor tien jaar meegenomen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16700000 Tractoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Met deze openbare Europese aanbesteding wenst WDODelta één partij te selecteren, die een breedspoortractor met aanbouwapparatuur, conform het door WDODelta opgestelde Programma van Eisen gaat leveren. Optioneel (uitvraag middels TCO) wordt het onderhoud voor tien jaar meegenomen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Plaats: Zwolle
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020