Leveringen - 577196-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Utrecht: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2020/S 234-577196

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kamer van Koophandel
Nationaal identificatienummer: 59581883
Postadres: St.-Jacobsstraat 300
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3511BT
Land: Nederland
Contactpersoon: Peter van de Put
E-mail: p.vandeput@aevesbenefit.com
Telefoon: +31 634708395
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kvk.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=162086
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=162086
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

IT werkplekhardware

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Doel van de aanbesteding: de Opdracht

Het doel van deze Europese aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst voor KVK voor IT werkplekhardware, volgens de uitleg van de AW 2016. KVK wil met deze aanbesteding de kwalitatief beste partij contracteren, tegen de best mogelijke voorwaarden en zo laag mogelijke kosten.

De beoogde ingangsdatum van de af te sluiten overeenkomst is 1 juni 2021.

Het contact met de aanbestedende dienst verloopt uitsluitend via Negometrix.

AevesBenefit treedt op als adviseur en procesbegeleider van/voor de aanbestedende dienst.

Aanbestedingwet 2012

Op deze aanbestedingsprocedure is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

Negometrix

Deze aanbesteding zal volledig digitaal via Negometrix geschieden. Voor instructies over het digitaal aanbieden in Negometrix wordt verwezen naar de volgende instructies:

Instructie Registreren op Negometrix

Instructie Digitaal Aanbieden

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze Europese aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst voor KVK voor IT werkplekhardware, volgens de uitleg van de AW 2016. KVK wil met deze aanbesteding de kwalitatief beste partij contracteren, tegen de best mogelijke voorwaarden en zo laag mogelijke kosten.

De beoogde ingangsdatum van de af te sluiten overeenkomst is 1 juni 2021.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/06/2021
Einde: 31/05/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Twee maal één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/01/2021
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020