Leveringen - 577201-2020

01/12/2020    S234

Polen-Halinów: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2020/S 234-577201

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Halinów
Postadres: ul. Spółdzielcza 1
Plaats: Halinów
NUTS-code: PL925 Siedlecki
Postcode: 05-074
Land: Polen
Contactpersoon: Urząd Miejski w Halinowie, 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
E-mail: halinow@halinow.pl
Telefoon: +48 227836020
Fax: +48 227836107
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bip.halinow.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów, dostawa pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem odzysku wody

Referentienummer: ZP.JRP.271.02.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Dostawa pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem odzysku wody”.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 669 946.42 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144500 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater
42997200 Machines voor reiniging van de binnenkant van pijpleidingen
42996000 Machines voor de afvalwaterbehandeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL925 Siedlecki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Halinów, powiat Mińsk mazowiecki, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Dane dotyczące podwozia:

1) dopuszczalna masa całkowita 26 Mg;

2) podwozie fabrycznie nowe – produkcja 2020 rok;

3) rozstaw osi od 3600–4200 mm;

4) silnik:

a) spełniający normy emisji spalin EURO 6;

b) moc min. 400 KM zasilany paliwo Diesel;

c) zapłon przez świece żarowe lub płomieniowe urządzenie rozruchowe lub system umożliwiający rozruch podczas niskich temperatur bez użycia płomieniowego urządzenia rozruchowego i świec żarowych – wskazać jaki rodzaj przyjęto;

d) skrzynia biegów półautomatyczna lub manualna;

e) wydech wyprowadzony do góry;

f) odsilnikowa przystawka poboru mocy lub PTO od koła zamachowego;

g) tempomat do sterowania pracą pompy;

h) podgrzewany filtr paliwa;

5) oś przednia:

a) przednie zawieszenie – resory paraboliczne nośność min. 9 Mg;

b) stabilizator osi przedniej;

c) koła 22,5 z oponami 385/65 z bieżnikiem dostosowanym do warunków terenowych;

6) osie tylne:

a) tylne zawieszenie – pneumatyczne nośność min. 19 Mg;

b) stabilizator osi tylnej;

c) blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej;

d) regulacja wysokości zawieszenia;

e) oś tylna opony 315/80 z bieżnikiem dostosowanym do warunków terenowych;

7) przystawki odbioru mocy:

a) przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy;

8) układ hamulcowy:

a) hamulec osi przedniej i tylnej – tarczowe;

b) układ hamulcowy z systemem ABS;

c) system kontroli poślizgu + ESP lub VSC;

d) osuszacz powietrza podgrzewany;

9) układ kierowniczy:

a) układ kierowniczy lewostronny, ze wspomaganiem;

b) koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem;

c) fabryczny immobilizer;

10) układ elektryczny:

a) akumulatory 12 V minimum 180 Ah – min. 2;

11) zbiornik paliwa min. 300 litrów z zamykanym korkiem wlewu; zbiornik AdBlue min 30 l z zamykanym korkiem wlewu;

12) akustyczny sygnał dźwiękowy biegu wstecznego;

13) kabina:

a) kabina dzienna 3 miejscowa;

b) obicia siedzeń pasażerów materiałem winylowym lub zastosowanie pokrowców na siedzenia przy ich innym niż winylowe wykończenie;

c) siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym;

d) klimatyzacja manualna lub automatyczna;

e) ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego;

f) elektrycznie sterowane szyby;

g) oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego;

h) światła do jazdy dziennej;

i) regulacja zasięgu świateł – rozwiązanie producenta;

j) kratka na przednie światła;

k) tempomat;

l) komputer pokładowy;

m) tachograf inteligentny posiadający legalizację;

n) fabryczne radio z wyświetlaczem 5” i dwoma głośnikami;

o) osłona przeciwsłoneczna kabiny kierowcy;

p) kamera cofania z szerokokątnym obiektywem z wyświetlaczem na fabrycznym radiu.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.02.03.00-00-0124/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 129-315742
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dobrowolski Sp. z o.o.
Postadres: ul. Obrońców Warszawy 26 lok. A
Plaats: Wschowa
NUTS-code: PL418 Poznański
Postcode: 67-400
Land: Polen
E-mail: mail@dobrowolski.com.pl
Telefoon: +48 655403614
Fax: +48 655403618
Internetadres: https://www.dobrowolski.com.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 490 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł On zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego Przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020