Leveringen - 577208-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Berlijn: Optische schijven

2020/S 234-577208

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Berliner Wasserbetriebe
Nationaal identificatienummer: DE136630247
Postadres: Cicerostr. 28
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10709
Land: Duitsland
Contactpersoon: Einkauf Lieferungen und Leistungen
E-mail: vergabe-l@bwb.de
Fax: +49 30-86442790
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bwb.de
Adres van het kopersprofiel: www.bwb.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Versorgungsunternehmen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Wasser

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Speichersystem für Backup

Referentienummer: EK-L_A-2020-0102
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30234200 Optische schijven
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Speichersystem für Backup.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300 Berlin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Berliner Wasserbetriebe — Alle Standorte

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Speichersysteme für Backup.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Anforderungserfüllung / Weging: 70,00
Prijs - Weging: 30,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Erweiterung der Systeme inkl. Wartung/Pflege Migrationsleistungen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 104-250418
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Speichersystem für Backup

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: E-Company Consultants IT Beratung AG
Postadres: Kastanienallee 22
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 14052
Land: Duitsland
E-mail: siegrid.stumm@ecompany.ag
Telefoon: +49 30/3088380
Fax: +49 30/308838-30
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Berlin
Postadres: Martin-Luther-Straße 105
Plaats: Berlin
Postcode: 10825
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@senwtf.berlin.de
Telefoon: +49 30-90138316
Fax: +49 30-90137613
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Berlin
Postadres: Martin-Luther-Straße 105
Plaats: Berlin
Postcode: 10825
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@senwtf.berlin.de
Telefoon: +49 30-90138316
Fax: +49 30-90137613
Internetadres: https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft-und-technologie/wirtschaftsrecht/vergabekammer/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Berlin
Postadres: Martin-Luther-Straße 105
Plaats: Berlin
Postcode: 10825
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@senwtf.berlin.de
Telefoon: +49 30-90138316
Fax: +49 30-90137613
Internetadres: https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft-und-technologie/wirtschaftsrecht/vergabekammer/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020