Leveringen - 577223-2020

01/12/2020    S234

Polen-Kielce: Laboratoriumreagentia

2020/S 234-577223

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postadres: ul. Artwińskiego 3
Plaats: Kielce
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie
Postcode: 25-734
Land: Polen
Contactpersoon: sekcja zamówień publicznych
E-mail: mariusz.klimczak@onkol.kielce.pl
Telefoon: +48 413674474
Fax: +48 413674071
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup wraz z dostawą odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Referentienummer: AZP.2411.129.2020.MK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 977 655.63 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL721 Kielecki

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 197-474384

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Zakup wraz z dostawą odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Life Technologies Polska sp. z o.o.
Postadres: ul. Bonifraterska 17
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-203
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 017 303.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 977 655.63 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020