Leveringen - 577224-2020

01/12/2020    S234

Polen-Gdynia: Mainframecomputer

2020/S 234-577224

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Postadres: ul. Śmidowicza 69
Plaats: Gdynia
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Postcode: 81-127
Land: Polen
Contactpersoon: Akademia Marynarki Wojennej
E-mail: b.adamczak@amw.gdynia.pl
Telefoon: +48 261262537
Fax: +48 261262963
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.amw.gdynia.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.amw.gdynia.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, oprogramowania.

Referentienummer: 80/ZP20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30211000 Mainframecomputer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— zestaw komputerowy nr 1 3,

— zestaw komputerowy nr 2 2,

— zestaw komputerowy nr 3 1,

— zestaw komputerowy nr 4 6,

— komputer All in One 25,

— laptop nr 1 39,

— laptop nr 2 1,

— laptop nr 3 2,

— laptop nr 4 1,

— laptop nr 5 2,

— laptop nr 6 1,

— laptop nr 7 1,

— laptop nr 8 1,

— laptop nr 9 1,

— laptop nr 10 2,

— laptop nr 11 1,

— laptop nr 12 2,

— laptop nr 13 2,

— laptop nr 14 1,

— laptop nr 15 3,

— laptop nr 16 2,

— laptop nr 17 1,

— laptop nr 18 1,

— laptop nr 19 1,

— stacja komputerowa nr 1 25,

— stacja komputerowa nr 2 5,

— serwer obliczeniowy 1,

— tablet 1,

— Microsoft Windows 10 Pro 64 PL MOLP EDU 2,

— Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE 92,

— Microsoft Office Mac Standard 2019 MOLP EDU 3.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 583 671.28 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputery osobiste

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30211000 Mainframecomputer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Voornaamste plaats van uitvoering:

AMW Gdynia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— zestaw komputerowy nr 1 3,

— zestaw komputerowy nr 2 2,

— zestaw komputerowy nr 3 1,

— zestaw komputerowy nr 4 6.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: gwarancja / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputery osobiste

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Voornaamste plaats van uitvoering:

AMW Gdynia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Komputer All in One 25.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: gwarancja / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputery przenośne

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Voornaamste plaats van uitvoering:

AMW Gdynia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— laptop nr 1 39,

— laptop nr 2 1,

— laptop nr 3 2,

— laptop nr 4 1,

— laptop nr 5 2,

— laptop nr 6 1,

— laptop nr 7 1,

— laptop nr 8 1,

— laptop nr 9 1,

— laptop nr 10 2,

— laptop nr 11 1,

— laptop nr 12 2,

— laptop nr 13 2,

— laptop nr 14 1,

— laptop nr 15 3,

— laptop nr 16 2,

— laptop nr 17 1,

— laptop nr 18 1,

— laptop nr 19 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: gwarancja / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputery osobiste

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30211100 Supercomputer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Voornaamste plaats van uitvoering:

AMW Gdynia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— stacja komputerowa nr 1 25,

— stacja komputerowa nr 2 5.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: gwarancja / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Serwery komputerowe

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48822000 Computerservers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Voornaamste plaats van uitvoering:

AMW Gdynia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— serwer obliczeniowy 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: gwarancja / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputer osobisty

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213200 Tablet-pc's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Voornaamste plaats van uitvoering:

AMW Gdynia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— tablet 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: gwarancja / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48771000 Algemene softwarefaciliteiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Voornaamste plaats van uitvoering:

AMW Gdynia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Microsoft Windows 10 Pro 64 PL MOLP EDU 2,

— Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE 92,

— Microsoft Office Mac Standard 2019 MOLP EDU 3.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 159-387528
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 205/2020
Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CPU Zeto sp. z o.o.
Postadres: Powstańców Wielkopolskich 20
Plaats: Jelenia Góra
NUTS-code: PL515 Jeleniogórski
Postcode: 58-500
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 504.08 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 642.38 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Komputery osobiste

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 191/2020
Perceel nr.: 3
Benaming:

Komputery przenośne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o.
Postadres: Wolności 8 lok. 4
Plaats: Radom
NUTS-code: PL921 Radomski
Postcode: 26-600
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 230 625.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 230 625.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 203/2020
Perceel nr.: 4
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IT4P SA
Postadres: Puławska 303
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-785
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 168 340.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 168 340.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 193/2020
Perceel nr.: 5
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Test-System Adam Strzykała Przemysław Granat s.c.
Postadres: Młyńska 11
Plaats: Gorzów wielkopolski
NUTS-code: PL431 Gorzowski
Postcode: 66-400
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 450.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 450.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 204/2020
Perceel nr.: 6
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MBA System sp. z o.o.
Postadres: Odlewnicza 7
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 03-231
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 594.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 594.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 204/2020
Perceel nr.: 7
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MBA System sp. z o.o.
Postadres: Odlewnicza 7
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 03-231
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 658.20 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 622.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020