Leveringen - 577225-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Diverse medische instrumenten en producten

2020/S 234-577225

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Nationaal identificatienummer: 006472651
Postadres: Wołoska 137
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-507
Land: Polen
E-mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl
Telefoon: +48 225081821
Fax: +48 225081803
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cskmswia.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SP ZOZ
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: SP ZOZ

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup sprzętu i aparatury dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii wraz z blokiem operacyjnym – powtórka

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakup sprzętu i aparatury dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii wraz z blokiem operacyjnym – powtórka.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 139 763.60 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa zamrażarki do przeszczepów kostnych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162100 Instrumentarium voor OK
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba zamawiającego, ul. Wołoska 137.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup i dostawa zamrażarki do przeszczepów kostnych zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji (w latach, min 2 lata, maks. 6 lat) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS 09.02.00-00-0112/17

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa wózka do transportowania

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba zamawiającego, ul. Wołoska 137.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup i dostawa wózka do transportowania zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji (w latach, min 2 lata, maks. 6 lat) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS 09.02.00-00-0112/17

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa pomp infuzyjnych I

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194110 Infuuspompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba zamawiającego, ul. Wołoska 137.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup i dostawa pomp infuzyjnych I zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji (w latach, min 2 lata, maks. 6 lat) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS 09.02.00-00-0112/17

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa negatoskopu cyfrowego

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162100 Instrumentarium voor OK
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba zamawiającego, ul. Wołoska 137.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup i dostawa negatoskopu cyfrowego zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji (w latach, min 2 lata, maks. 6 lat) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Ocena medyczno-techniczna / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS 09.02.00-00-0112/17

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa stołu zabiegowego

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162100 Instrumentarium voor OK
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba zamawiającego, ul. Wołoska 137.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup i dostawa stołu zabiegowego zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji (w latach, min 2 lata, maks. 6 lat) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS 09.02.00-00-0112/17

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa przyłóżkowego cyfrowego aparatu RTG

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111000 Röntgenapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba zamawiającego, ul. Wołoska 137.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup i dostawa przyłóżkowego cyfrowego aparatu RTG zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji (w latach, min 2 lata, maks. 6 lat) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Ocena medyczno-techniczna / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS 09.02.00-00-0112/17

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa wózka reanimacyjnego

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba zamawiającego, ul. Wołoska 137.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup i dostawa wózka reanimacyjnego zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji (w latach, min 2 lata, maks. 6 lat) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS 09.02.00-00-0112/17

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa kostkarki do lodu

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42513200 Koeluitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba zamawiającego, ul. Wołoska 137.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup i dostawa kostkarki do lodu zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji (w latach, min 2 lata, maks. 6 lat) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS 09.02.00-00-0112/17

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa pomp infuzyjnych II

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194110 Infuuspompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba zamawiającego, ul. Wołoska 137.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup i dostawa pomp infuzyjnych II zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji (w latach, min 2 lata, maks. 6 lat) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS 09.02.00-00-0112/17

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa aparatu do terapii polem magnetycznym

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33158000 Apparatuur voor elektrische, elektromagnetische en mechanische behandeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba zamawiającego, ul. Wołoska 137.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup i dostawa aparatu do terapii polem magnetycznym zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji (w latach, min 2 lata, maks. 6 lat) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS 09.02.00-00-0112/17

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa zbiornika na azot do aparatu do kriochirurgii

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44615000 Drukvaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba zamawiającego, ul. Wołoska 137.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup i dostawa zbiornika na azot do aparatu do kriochirurgii zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji (w latach, min 2 lata, maks. 6 lat) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS 09.02.00-00-0112/17

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa shavera histeroskopowego

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba zamawiającego, ul. Wołoska 137.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup i dostawa shavera histeroskopowego zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji (w latach, min 2 lata, maks. 6 lat) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS 09.02.00-00-0112/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 175-422250
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Zakup i dostawa zamrażarki do przeszczepów kostnych

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Zakup i dostawa wózka do transportowania

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Zakup i dostawa pomp infuzyjnych I

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Zakup i dostawa negatoskopu cyfrowego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ultra-Viol sp.j. Pietras, Purgał,Wójcik
Nationaal identificatienummer: 470762770
Plaats: Zgierz
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 95-100
Land: Polen
E-mail: goslawska@ultraviol.pl
Telefoon: +48 515280240
Internetadres: www.ultraviol.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 800.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Zakup i dostawa stołu zabiegowego

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Zakup i dostawa przyłóżkowego cyfrowego aparatu RTG

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Zakup i dostawa wózka reanimacyjnego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zakład Techniki Medycznej Tech-Med sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 092336441
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-862
Land: Polen
E-mail: ruszczak@techmed.com.pl
Telefoon: +48 523605850
Fax: +48 523605880
Internetadres: https://www.techmed.com.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 460.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Zakup i dostawa kostkarki do lodu

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Zakup i dostawa pomp infuzyjnych II

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Zakup i dostawa aparatu do terapii polem magnetycznym

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Zakup i dostawa zbiornika na azot do aparatu do kriochirurgii

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Benaming:

Zakup i dostawa shavera histeroskopowego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medim sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 006216379
Postadres: ul. Puławska 45b
Plaats: Piaseczno
NUTS-code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postcode: 05-500
Land: Polen
Telefoon: +48 225709089
Fax: +48 225709080
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 94 091.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 93 803.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020