Leveringen - 577232-2020

01/12/2020    S234

Polen-Kępno: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2020/S 234-577232

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Projekt Kępno Sp. z o.o.
Postadres: ul. Sportowa 9
Plaats: Kępno
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 63-600
Land: Polen
Contactpersoon: Malgorzata Kita
E-mail: jrp@pk.kepno.pl
Telefoon: +48 668119787
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pk.kepno.pl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: sp. z o.o.
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż na potrzeby funkcjonowania obiektów należących do Spółki Projekt Kępno w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021

Referentienummer: OB 1/09/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 do 3 punktów poboru (PPE) o łącznym zużyciu energii (+/-10 %) 1 480 000,00 kWh, z tego:

a. budynek hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 9, 63-600 Kępno – 75 000,00 kWh;

b. budynki przy ul. Zamkowej 5 (basen miejski) – 5 000,00 kWh;

c. budynek krytej pływalni QARIUM Kępno przy ul. Sportowej 11, 63-600 Kępno – 1 400 000,00 kWh.

Pierwsza część zamówienia dotyczy pkt. B.1.a i B.1.b – 80 000,00 kWh, druga część zamówienia dotyczy pkt. B.1.c – 1 400 000,00 kWh.

Powyższe dane maja charakter orientacyjny, Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 633 386.04 PLN / Hoogste offerte: 741 079.92 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 do 2 punktów poboru (PPE) o łącznym zużyciu energii (+/-10 %) 80 000,00 kWh.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hala widowiskowo-sportowa w Kepnie, ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno, budynki przy ul. Zamkowej 5, 63-600 Kępno (basen miejski)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 do 2 punktów poboru (PPE) o łącznym zużyciu energii (+/-10 %) 80 000,00 kWh, z tego:

a. budynek hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 9, 63-600 Kępno – 75 000,00 kWh;

b. budynki przy ul. Zamkowej 5 (basen miejski) – 5 000,00 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest przed terminem składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złoty 00/100).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 do 1 punktu poboru (PPE) o łącznym zużyciu energii (+/-10 %) 1 400 000,00 kWh.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kryta pływalnia QARIUM Kępno, ul. Sportowa 11, 63-600 Kępno

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 do 1 punktu poboru (PPE) o łącznym zużyciu energii (+/-10 %) 1 400 000,00 kWh, z tego:

a. kryta pływalnia QARIUM Kępno, ul. Sportowa 11, 63-600 Kępno.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest przed terminem składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złoty 00/100).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 187-449244
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 do 2 punktów poboru (PPE) o łącznym zużyciu energii (+/-10 %) 80 000,00 kWh.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Energa Obrót Sp. z o.o.
Postadres: al. Grunwaldzka 472
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 80-309
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 619.50 PLN
Laagste offerte: 35 852.04 PLN / Hoogste offerte: 41 947.92 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 do 1 punktu poboru (PPE) o łącznym zużyciu energii (+/-10 %) 1 400 000,00 kWh.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Energa Obrót Sp. z o.o.
Postadres: al. Grunwaldzka 472
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 80-309
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 710 325.00 PLN
Laagste offerte: 597 534.00 PLN / Hoogste offerte: 699 132.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

4. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia wymienione w pkt 4a i 4b w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach i sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy;

d) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a i 4b – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacją wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

7. Termin wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.

8. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy określone zostały w dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamowień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020