Leveringen - 577234-2020

01/12/2020    S234

Polen-Grudziądz: Oogverzorgingsproducten en contactlenzen

2020/S 234-577234

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego
Postadres: ul. L. Rydygiera 15/17
Plaats: Grudziądz
NUTS-code: PL616 Grudziądzki
Postcode: 86-300
Land: Polen
Contactpersoon: Paulina Kowalewska, Dawid Angerhoefer
E-mail: przetargi@bieganski.org
Telefoon: +48 566413462 / +48 566414656
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.przetargi.bieganski.org
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy materiałów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu do usuwania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej oraz biometru optycznego okulistycznego

Referentienummer: Z/11/PN/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33730000 Oogverzorgingsproducten en contactlenzen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu do usuwania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej oraz biometru optycznego okulistycznego zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ oraz opisem technicznym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, bez znamion użytkowania oraz być pełnowartościowy, kompletny, pierwszej kategorii. Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe i właściwości określone przez zamawiającego oraz producenta danego wyrobu oraz gwarantować funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 232 400.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiały wiskoelastyczne

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL616 Grudziądzki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Sprzętu Medycznego Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Materiały wiskoelastyczne.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium 700,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wiskoelastyki, soczewka hydrofobowa jednoczęściowa

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33730000 Oogverzorgingsproducten en contactlenzen
33141620 Medische sets
33731110 Intra-oculaire lenzen
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL616 Grudziądzki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Sprzętu Medycznego Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wiskoelastyki, soczewka hydrofobowa jednoczęściowa.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium 1 630,00 PLN.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 110-266379
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Materiały wiskoelastyczne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bausch Health Poland sp. z o.o. (dawniej Valeant Pharma Poland sp. z o.o.)
Postadres: ul. Przemysłowa 2
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 35-959
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 6
Benaming:

Wiskoelastyki, soczewka hydrofobowa jednoczęściowa

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bausch Health Poland sp. z o.o. (dawniej Valeant Pharma Poland sp. z o.o.)
Postadres: ul. Przemysłowa 2
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 35-959
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 162 400.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Termin związania ofertą: 60 dni (art. 85 ust. 1 Pzp).

Zamawiający żąda od wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w łącznej wysokości dla wszystkich zadań: 51 227,00 PLN.

Wykonawca, który składa ofertę na kilka zadań zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości sumy wadiów tych zadań.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenią spośród pozostałych ofert (art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp).

Zamawiający określił w formularzu cenowym zadania 2-8 stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Zamawiający uwzględnił koszty cyklu życia, w szczególności:

Poniesione przez zamawiającego związane z:

— nabyciem poprzez dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia – zgodnie z zasadami realizacji zamówienia określonymi w ogólnych warunkach umowy – które stanowią jedyny czynnik kosztowy różnicujący oferty,

— użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem,

— utrzymaniem – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem,

— wycofaniem z eksploatacji, w szczególności kosztami zbierania i recyklingu – koszty utylizacji dla zamawiającego bądź nie występują (wszczepiane soczewki), bądź są takie same (materiały okulistyczne), bez względu na wykonawcę, w związku z tym się znoszą.

Przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile wartość pieniężną można określić i zweryfikować – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym związanych z cyklem życia produktu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (Pzp), przysługują środki ochrony prawnej przewidziane cytowaną ustawą.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie

7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020