Leveringen - 577253-2020

01/12/2020    S234

Polen-Krakau: Beeldschermen

2020/S 234-577253

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Postadres: ul. Wadowicka 6
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-415
Land: Polen
Contactpersoon: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Telefoon: +48 602491691
Fax: +48 124175665
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.czdsigb.gov.pl
Adres van het kopersprofiel: www.czdsigb.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zakupy dla sądownictwa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Postępowanie wykonawcze do umowy ramowej na dostawę monitorów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej – monitor typ 2 do 21,5’’ – standardowy

Referentienummer: WZP-421-32/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30231300 Beeldschermen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Postępowanie wykonawcze prowadzone na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) w celu zawarcia umowy wykonawczej w ramach i na warunkach umowy ramowej nr WZP-43-20/2020 na dostawę monitorów na rzecz sądów powszechnych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Monitor typ 2 – do 21,5” standardowy – ilość sztuk 85.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 88 825.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sądy powszechne obszaru apelacji krakowskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Postępowanie wykonawcze prowadzone na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) w celu zawarcia umowy wykonawczej w ramach i na warunkach umowy ramowej nr WZP-43-20/2020 na dostawę monitorów na rzecz sądów powszechnych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Monitor typ 2 do 21,5’’ - standardowy – ilość sztuk 85.

2. Lokalizacje dostaw – wykaz lokalizacji dostaw wraz z ilością sprzętu dla danej lokalizacji wskazany został w Załączniku nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu wykonawczym.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Regulacja wysokości / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Klawisze funkcyjne / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XII SIWZ, w postępowaniu przeprowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, zwanej dalej SIWZ.

2. Wykonawca był zobowiązany do potwierdzenia w złożonej ofercie poza cenowych kryteriów oceny ofert, wskazanych w ofercie złożonej w postępowaniu przeprowadzanym w celu zawarcia umowy ramowej.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 194-468872
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Postępowanie wykonawcze do umowy ramowej na dostawę monitorów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej – monitor typ 2 do 21,5’’ – standardowy

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: konsorcjum w składzie: Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas – lider konsorcjum
Postadres: ul. Piwna 32
Plaats: Tychy
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 43-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Immitis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – partner konsorcjum
Postadres: ul. Dworcowa 83
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 85-009
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 90 015.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 88 825.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez CZDSIGB, działa w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego zarządzeniem z 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania Zamawiającego (Dz.U. MS. z 2017 r., poz. 122 z późn. zm.).

2. Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Krakowie przeprowadza postępowanie wykonawcze na rzecz podległych jednostek sądownictwa, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 4 umowy ramowej.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 22458701
Fax: +48 22458770
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z rozdziałem VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 22458701
Fax: +48 22458770
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020