Leveringen - 577259-2020

01/12/2020    S234

Polen-Góra: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2020/S 234-577259

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Góra
Nationaal identificatienummer: 6931940518
Postadres: ul. Mickiewicza 1
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technika Komunalna Tekom Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 6990015037
Postadres: ul. Podwale 12a
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.tekom.net.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Energetyki Cieplnej Sp.z o.o.
Nationaal identificatienummer: 5010018458
Postadres: ul. Poznańska 23
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://zecgora.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze
Nationaal identificatienummer: 6931940518
Postadres: ul. Żeromskiego 15
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.przedszkole1gora.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze
Nationaal identificatienummer: 6931940518
Postadres: ul. Sportowa 1
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.okfgora.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zespół Żłobek i Klub Dzięcięcy w Górze
Nationaal identificatienummer: 6931940518
Postadres: ul. Piastów 34
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.zespolzikdz.pcdn.edu.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Biblioteka Miejska w Górze
Nationaal identificatienummer: 6931947590
Postadres: ul. Mickiewicza 1a
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bm.gora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dom Kultury w Górze
Nationaal identificatienummer: 6931947601
Postadres: ul. Armii Polskiej 13
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dkgora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Środowiskowy Dom Samopomocy
Nationaal identificatienummer: 6931940518
Postadres: ul. Hirszfelda 5
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze
Nationaal identificatienummer: 6931940518
Postadres: ul. Poznańska 2
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://sp3gora.edupage.org/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze
Nationaal identificatienummer: 6931940518
Postadres: ul. Piastów 7
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://przedszkole3.pcdn.edu.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie
Nationaal identificatienummer: 6931940518
Postadres: Czernina, ul. Szkolna 2
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zsczernina.edu.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach
Nationaal identificatienummer: 6931940518
Postadres: Witoszyce 10
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zspipwitoszyce.edu.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince
Nationaal identificatienummer: 6931940518
Postadres: Ginka 6
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zspipglinka.edu.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zespół Szkoła Podstawowa Przedszkole w Ślubowie
Nationaal identificatienummer: 6931940518
Postadres: Ślubów 54
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://zspipslubow.edupage.org/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze
Nationaal identificatienummer: 6931940518
Postadres: ul. Konopnickiej 2
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sp1gora.edupage.org/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych
Nationaal identificatienummer: 6931940518
Postadres: ul. Kościuszki 33–35
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://odposimch.pl/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy energii elektrycznej

Referentienummer: BZP.271.104.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawy energii elektrycznej dla potrzeb własnych Gminy Góra, jej jednostek organizacyjnych, spółek, instytucji kultury.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie umownym prognozowana jest na 8 493 404,85 kWh i dotyczy 224 PPEE.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 913 637.05 PLN / Hoogste offerte: 3 191 524.28 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Góra, powiat górowski, woj. dolnośląskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres zamówienia obejmuje:

1) dostawę energii elektrycznej dla potrzeb własnych Gminy Góra, jej jednostek organizacyjnych, spółek, instytucji kultury;

2) przygotowanie odpowiednich procedur, których konieczność przeprowadzenia wymagają obecnie obowiązujące umowy:

— poinformowanie OSD o zmianie dostawcy, przeprowadzenie procedury zmiany dostawcy energii dla punktów, dla których proces zmiany sprzedawcy następuje po raz kolejny, obejmujące przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do podpisu wszelkich dokumentów służących przeprowadzeniu tych zmian. Wg Zamawiającego dotyczy to wszystkich PPEE objętych postępowaniem.

Większość podmiotów, w imieniu których Gmina Góra przeprowadza postępowanie, jest związana umową obejmującą dostawy energii, obowiązującą do 31.12.2020 (postępowanie z 2018 r.),

— przeprowadzenie procedury zmiany dostawcy energii dla punktów, dla których proces zmiany sprzedawcy następuje po raz pierwszy, obejmujące dokonanie w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych oraz przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do podpisu wszelkich dokumentów służących przeprowadzeniu tych zmian, z wyłączeniem umów dystrybucyjnych, których wystawienie stanowi obowiązek OSD (na wypadek, gdyby ujawniono incydentalnie taki niezinwentaryzowany przypadek).

Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie umownym prognozowana jest na 8 493 404,85 kWh i dotyczy 224 PPEE.

Podane wielkości stanowią odwzorowanie wielkości zużycia przeliczone na podstawie analogicznego okresu przeszłego i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu dokładnie tych ilości. Oznacza to, że Zamawiający odbierze ilość energii wynikającej z rzeczywistych wskazań układów pomiarowych w okresie zamówienia, rozliczenie nastąpi według wielkości wykazanych w całości, a kwestia ewentualnych rozbieżności z wielkościami wykazanymi w przetargu nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą wyższe, czy niższe od zakładanych.

W materiałach uszczegóławiających opis przedmiotu zamówienia podano moce zamawiane. Zastrzega się, iż one mogą ulegać zmianom.

Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załącznikach do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji lub przekazania punktu poboru innemu właścicielowi. Zmiana wynikać może również ze zwiększenia ilości punktów poboru energii, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ przy założeniu, że łączna ilość tych punktów nie wzrośnie o ilość większą niż 10 % wielkości początkowej. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych punktów poboru będzie się odbywać według tej samej stawki rozliczeniowej, która została zaoferowana w przetargu, a końcem okresu umowy zawieranej dla takiego punktu będzie ostateczny termin zakończenia dostaw, określony w przetargu.

Rozpoczęcie świadczenia dostaw będzie możliwe nie wcześniej, niż po skutecznym przeprowadzeniu procedur związanych ze zmianą dostawcy. Zakłada się, że wybrany w postępowaniu Wykonawca przystąpi odpowiednio niezwłocznie do czynności, mających na celu rozpoczęcie świadczenia dostaw w zakładanym w postępowaniu terminie. Podpisanie umowy z Wykonawcą jest tożsame z gotowością wystawienia przez Zamawiającego stosownych pełnomocnictw.

Dla większości podmiotów wchodzących w skład grupy zakupowej to kolejna zmiana dostawcy, gdyby incydentalnie ujawniły się niezinwentaryzowane odpowiednio przypadki, w których podmioty posiadają umowy promocyjne, praktycznie uniemożliwiające zmianę dostawcy przed datą ich zakończenia termin rozpoczęcia dostaw wypada dnia następnego po dacie ich zakończenia.

Wybrany Wykonawca jest zobligowany do wypełnienia i przedstawienia do podpisu wszelkich druków służących skutecznemu przeprowadzeniu procedur.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zmiana może wynikać również ze zwiększenia ilości punktów poboru energii, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ przy założeniu, że łączna ilość tych punktów nie wzrośnie o ilość większą niż 10 % wielkości początkowej.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 187-449387
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Dostawy energii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 6762337735
Postadres: ul. Łagiewnicka 60
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 30-417
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 913 637.05 PLN / Hoogste offerte: 3 191 524.28 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postadres: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Plaats: Warszawa
Postcode: 00-522
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Opis warunków korzystania ze środków ochrony prawnej zawarto w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020