Leveringen - 577261-2020

01/12/2020    S234

Polen-Lublin: Meubilair

2020/S 234-577261

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Lublin
Postadres: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 20-109
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Ziółkowska
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Telefoon: +48 814663017
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://lublin.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia do budynku centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie w ramach Regionalnego programu...

Referentienummer: ZP-P-I.271.82.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000 Meubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakres zamówienia obejmuje:

1. zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia do budynku centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych w formie współfinansowania UE, tj.:

a) sprzętu komputerowego;

b) sprzętu rtv i agd;

c) artykułów chemii gospodarczej;

d) mebli;

e) urządzeń biurowych;

f) urządzeń gastronomicznych;

g) sprzętu multimedialnego;

h) wyposażenia ogólnego.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 685 266.00 PLN / Hoogste offerte: 1 726 115.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39700000 Huishoudelijke apparaten
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
39141000 Keukenmeubilair en apparatuur
39200000 Meubilering
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
30190000 Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
38651000 Camera's
42715000 Naaimachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lublin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tak jak w pkt II.1.4)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPLU.13.02.00-06-0019/16.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 153-374382
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia do budynku centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 10
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zakład Produkcyjno-Handlowy Lumar Jacek Ogórkiewicz
Postadres: ul. Wierzbowa 3
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-374
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 597 342.99 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 685 266.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Pełne brzmienie pkt II.1.1) Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia do budynku centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych w formie współfinansowania UE

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Cd. z pkt.II.1.4) (...)

2. Utrzymanie zieleni w obrębie placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz bezpośrednio przy dojściach do tych obiektów w okresie sezonu letniego (kwiecień – październik) oraz zimowego (listopad–marzec):

2.1. Koszenie trawników w okresie sezonu letniego (kwiecień–październik) wraz z wywozem biomasy,

2.2. Pielęgnacja krzewów i drzew w okresie sezonu letniego (kwiecień–październik) wraz z wywozem biomasy,

2.3. Ścinanie drzew w okresie sezonu letniego (kwiecień–październik) oraz zimowego (listopad–marzec) wraz z wywozem biomasy oraz sadzanie drzew.

3. Utrzymanie powierzchni placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz urządzeń zabawowych i urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych wraz z utrzymaniem elementów małej architektury:

3.1. Utrzymanie wymaganego poziomu żwirowych i piaskowych podłoży,

3.2. Utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni syntetycznych i utwardzonych, również w przypadku dojść do obiektów,

3.3. Naprawa urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych i urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych a także elementów małej architektury,

3.4. Konserwacja urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych, urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych a także elementów małej architektury

4. Utrzymanie ogrodzenia.

5. Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego placów zabaw, siłowni zewnętrznych i urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych:

5.1. Kontrola regularna,

5.2. Kontrola funkcjonalna.

6. Realizacja zaleceń wynikających ze zlecanych przez Zamawiającego ekspertyz.

7. Wymiana piasku na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych.

7.1. Wymiana piasku/żwiru i uzupełnienie nawierzchni piaskowej/żwirowej, 7.2. Wymiana piasku w piaskownicy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020