Leveringen - 577264-2020

01/12/2020    S234

Polen-Wroclaw: Medische apparatuur

2020/S 234-577264

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Nationaal identificatienummer: 93009024000000
Postadres: ul. R. Weigla 5
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-981
Land: Polen
Contactpersoon: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław
E-mail: akarpinska@4wsk.pl
Telefoon: +48 261660119
Fax: +48 261660119
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.4wsk.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa ultrasonografu urologicznego z głowicami: konweksową, liniową i endorektalną, dostawa ultrasonografu wielofunkcyjnego z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc oraz dostawa po...

Referentienummer: 4WSzKzP.SZP.2612.68.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Postępowanie przetargowe na „Dostawę ultrasonografu urologicznego z głowicami: konweksową, liniową i endorektalną, dostawę ultrasonografu wielofunkcyjnego z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc oraz dostawę pompy infuzyjnej strzykawkowej ze stacjami dokującymi na 6 stanowisk intensywnego nadzoru”, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.68.2020 – w tym pakiety nr 2 i 3 w ramach projektu: RPDS.06.02.00-02-0001/20 „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020, działania 6.2C Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, zgodnie z umową partnerską nr DZ-Z/44/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. oraz aneksem nr 1 do umowy partnerskiej nr DZ-Z/44/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 442 416.30 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33112200 Echograaf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Voornaamste plaats van uitvoering:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa ultrasonografu urologicznego z głowicami: konweksową, liniową i endorektalną.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy sprzętu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji/rękojmi sprzętu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33112200 Echograaf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Voornaamste plaats van uitvoering:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa ultrasonografu wielofunkcyjnego z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc w ramach projektu: RPDS.06.02.00-02-0001/20 „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy sprzętu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji/rękojmi sprzętu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPDS.06.02.00-02-0001/20 pn. „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194100 Apparatuur en instrumentarium voor infuus
33194110 Infuuspompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Voornaamste plaats van uitvoering:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa pompy infuzyjnej strzykawkowej ze stacjami dokującymi na 6 stanowisk intensywnego nadzoru w ramach projektu: RPDS.06.02.00-02-0001/20 „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy sprzętu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji/rękojmi sprzętu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPDS.06.02.00-02-0001/20 pn. „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

W związku z pilną potrzebą zakupu sprzętu na doposażenie SOR w ramach realizacji projektu RPDS.06.02.00-02-0001/20 – „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”, koniecznością rozliczenia dotacji w 2020 r.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 184-443647
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Pakiet nr 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Varimed Spółka z o.o.
Postadres: ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-442
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 185 185.19 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 185 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Pakiet nr 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Miro Spółka z o.o.
Postadres: ul. Mińska 25B lok. U1
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 03-808
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 185 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 183 796.30 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Pakiet nr 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aesculap Chifa Spółka z o.o.
Postadres: ul. Tysiąclecia 14
Plaats: Nowy Tomyśl
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 64-300
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 74 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 73 620.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 Pzp, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust. 2 Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci, przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Biuro Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020