Leveringen - 577265-2020

01/12/2020    S234

Polen-Chełm: Diverse medische instrumenten en producten

2020/S 234-577265

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodwa w Chełmie
Postadres: ul. Pocztowa 54
Plaats: Chełm
NUTS-code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postcode: 22-100
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Nowicka
E-mail: zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl
Telefoon: +49 825640456
Fax: +49 825640456
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pwsz.chelm.pl
Adres van het kopersprofiel: www.pwsz.chelm.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3.

2. Zakres zamówienia obejmuje 19 zadań.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Respirator – 1 szt.

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Respirator – 1 szt. Przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od min. 5 kg masy ciała.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Defibrylatory

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pozycja 1 – defibrylator manualny z funkcją AED – 1 szt.

Pozycja 2 – defibrylator – 1 szt.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparatura medyczna

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pozycja nr 1 – pompa strzykawkowa – 1 szt.

Pozycja nr 2 – pompa infuzyjna objętościowa – 1 szt.

Pozycja nr 3 – ssak elektryczny – 1 szt.

Pozycja nr 4 – ssak elektryczny – 1 szt.

Pozycja nr 5 – aparat EKG – 1 szt.

Pozycja nr 6 – lampa zabiegowa 1 szt.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Meble i wyposażenie medyczne

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pozycja nr 1 – kozetka lekarska – 1 szt.

Pozycja nr 2 – stanowisko do iniekcji – 1 szt.

Pozycja nr 3 – wózek transportowy – 1 szt.

Pozycja nr 4 – wózek inwalidzki – 1 szt.

Pozycja nr 5 – zestaw mebli medycznych

Pozycja nr 6 – zestaw mebli medycznych

Pozycja nr 7 – zestaw wyposażenia biurowego

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 175-422261
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Respirator – 1 szt.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 10
Benaming:

Defibrylatory

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 11
Benaming:

Aparatura medyczna

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 14
Benaming:

Meble i wyposażenie medyczne

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Uwaga: ze względu na ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia nw. treść warunków udziału w postępowaniu jest niepełna. Pełna treść warunku dostępna jest pod adresem https://pwszchelm.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/.

I. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dodatkowo na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń wskazanych w wykazie dokumentów określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

— zadanie nr 1: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące zł).

III. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych we wzorze umowy:

— zadanie nr 2: 2 700,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset zł),

— zadanie nr 3: 2 200,00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście zł),

— zadanie nr 4: 2 300,00 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta zł),

— zadanie nr 5: 1 600,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset zł),

— zadanie nr 6: 1 600,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset zł),

— zadanie nr 7: 3 600,00 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset zł),

— zadanie nr 8: 450,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt zł),

— zadanie nr 9: 500,00 PLN (słownie: pięćset zł),

— zadanie nr 10: 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt zł),

— zadanie nr 11: 370,00 PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt zł),

— zadanie nr 12: 400,00 PLN (słownie: czterysta zł),

— zadanie nr 13: 800,00 PLN (słownie: osiemset zł),

— zadanie nr 14: 290,00 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt zł),

— zadanie nr 15: 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt zł),

— zadanie nr 16: 100,00 PLN (słownie: sto zł),

— zadanie nr 17: 100,00 PLN (słownie: sto zł),

— zadanie nr 18: 200,00 PLN (słownie: dwieście zł),

— zadanie nr 19: 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt zł).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:

1) pieniądzu na konto bankowe wskazane w ust. 4;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

IV. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

V. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020