Leveringen - 577276-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Timișoara: Wegenverf

2020/S 234-577276

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 3286536
Postadres: Str. Eternităţii nr. 45
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300447
Land: Roemenië
Contactpersoon: Valentin Martanov
E-mail: sdm@sdm-tm.ro
Telefoon: +40 256215005
Fax: +40 256215007
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sdm-tm.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Organism de drept public
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare vopsea de marcaj rutier și materiale auxiliare

Referentienummer: 3286536_2019_PAAPD1094900
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44811000 Wegenverf
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Se vor achizitiona: vopsea monocomponentă pe bază de solvent (grosime strat de ud de 600 microni), inclusiv materialele auxiliare, diluant și microbile reflectorizante compatibile; vopsea bicomponentă pe bază de metacrilat de metil (grosime start de 3 000-6 000 microni), inclusiv material auxiliare, întăritor praf și lichid, microbile reflectorizante compatibile și agent de curățare pentru scule și echipamente; vopsea bicomponentă colorată antiskid pe bază de metacrilat de metil (grosime strat 2 000-5 000 microni), inclusiv materiale auxiliare, întăritor praf; preformate termoplastice (grosime strat 3 000 microni) cu material auxiliare, primer și microbile reflectorizante compatibile).

Se estimeaza ca se vor incheia două contracte subsecvente.

Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 343 700,50 RON. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1 610 845,50 RON.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 161 070.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Timisoara, Str. Eternitatii nr. 45.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Se vor achizitiona: vopsea monocomponentă pe bază de solvent (grosime strat de ud de 600 microni), inclusiv materialele auxiliare, diluant și microbile reflectorizante compatibile; vopsea bicomponentă pe bază de metacrilat de metil (grosime start de 3 000-6 000 microni), inclusiv material auxiliare, întăritor praf și lichid, microbile reflectorizante compatibile și agent de curățare pentru scule și echipamente; vopsea bicomponentă colorată antiskid pe bază de metacrilat de metil (grosime strat 2 000-5 000 microni), inclusiv materiale auxiliare, întăritor praf; preformate termoplastice (grosime strat 3 000 microni) cu material auxiliare, primer și microbile reflectorizante compatibile. Cantitatile minime si maxime din fiecare produs sunt mentionate in caietul de sarcini.

Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea ofertelor până la care ofertanţii pot solicita clarificări: 14 zile. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar şi complet la toate solicitările de clarificări şi/sau informaţii suplimentare primite de la operatorii economici interesaţi o singură dată pana in a 10-a zi inaintea termenului-limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de plată minim este de 30 de zile calendaristice de la data facturării (în condiţiile stabilite prin contract). Pentru orice termen de plată mai mare ofertat, autoritatea contractantă va oferi puncte în plus, calculate după cum urmează: Cel mai mare termen de plată (exprimat în zile calendaristice de la facturare, cf condiţiilor contractuale): 10 puncte. Pentru oferta n, punctajul aferent acestui factor se calculează după cum urmează: (Termen n ofertat/Termen maxim ofertat) x 10 / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 190-461421
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 924
Benaming:

Achizitție vopsea de marcaj și materiale auxiliare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Swarco Vicas
Nationaal identificatienummer: RO 916670
Postadres: Str. Găeşti nr. 8
Plaats: Târgoviște
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 130087
Land: Roemenië
E-mail: office.vicas@swarco.com
Telefoon: +40 245216713
Fax: +40 245614345
Internetadres: www.swarco.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 221 691.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 580 535.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 923/10.02.2020
Benaming:

Contract achiziție vopsea marcaj rutier

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Swarco Vicas
Nationaal identificatienummer: RO 916670
Postadres: Str. Găeşti nr. 8
Plaats: Târgoviște
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 130087
Land: Roemenië
E-mail: office.vicas@swarco.com
Telefoon: +40 245216713
Fax: +40 245614345
Internetadres: www.swarco.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 221 691.00 RON
Laagste offerte: 3 161 070.00 RON / Hoogste offerte: 3 161 070.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7349
Benaming:

Achiziție vopsea de marcaj și materiale auxiliare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Swarco Vicas
Nationaal identificatienummer: RO 916670
Postadres: Str. Găeşti nr. 8
Plaats: Târgoviște
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 130087
Land: Roemenië
E-mail: office.vicas@swarco.com
Telefoon: +40 245216713
Fax: +40 245614345
Internetadres: www.swarco.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 221 691.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 580 535.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020