Leveringen - 577278-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Gevechtspakken

2020/S 234-577278

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Główna Policji
Postadres: Puławska 148/150
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-624
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Jedynak
E-mail: tomasz.jedynak@policja.gov.pl
Telefoon: +48 226012220
Fax: +48 226011857
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.policja.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Produkcja i dostawa kombinezonów antyterrorysty z tkaniny trudnopalnej

Referentienummer: 126/Ckt/20/TJ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35812200 Gevechtspakken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego (gwarantowanego) jest produkcja i dostawa 765 szt. kombinezonów antyterrorysty z tkaniny trudnopalnej oraz od 100 do 300 szt. kombinezonów antyterrorysty z tkaniny trudnopalnej w prawie opcji.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, obejmującym:

— załącznik nr 3.1 do SIWZ: specyfikacja techniczna nr ST 54/Ckt/2019 edycja grudzień 2019 r. – kombinezon z tkaniny trudnopalnej,

— załącznik nr 3.2 do SIWZ: specyfikacja techniczna nr ST 33/Ckt/2018 edycja wrzesień 2018 r. – tkanina na kombinezony z tkaniny trudnopalnej.

Wzór poglądowy wyrobu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (kontakt został wskazany w tirecie drugim, ust. 1 rozdziału VIII SIWZ).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 686 825.00 PLN / Hoogste offerte: 1 686 825.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego (gwarantowanego) jest produkcja i dostawa 765 szt. kombinezonów antyterrorysty z tkaniny trudnopalnej oraz od 100 do 300 szt. kombinezonów antyterrorysty z tkaniny trudnopalnej w prawie opcji.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, obejmującym:

— załącznik nr 3.1 do SIWZ: specyfikacja techniczna nr ST 54/Ckt/2019 edycja grudzień 2019 r. – Kombinezon z tkaniny trudnopalnej,

— załącznik nr 3.2 do SIWZ: specyfikacja techniczna nr ST 33/Ckt/2018 edycja wrzesień 2018 r. – tkanina na kombinezony z tkaniny trudnopalnej.

Wzór poglądowy wyrobu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (kontakt został wskazany w tirecie drugim, ust. 1 rozdziału VIII SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin końcowy realizacji zamówienia (umowy) w części podstawowej (gwarantowanej) / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamówienie w przypadku skorzystania z prawa opcji, tj. od 100 do 300 szt. kombinezonów antyterrorysty z tkaniny trudnopalnej: do 30 dni kalendarzowych po terminie realizacji zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r.

Zamawiający jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, licząc od dnia następnego po dniu podpisania umowy. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z pisemnym oświadczeniem o skorzystaniu z prawa opcji po terminie, o którym mowa powyżej. W takim przypadku Zamawiający musi uzyskać pisemną zgodę Wykonawcy na zrealizowanie zamówienia w ramach prawa opcji.

Prawo opcji może być wykorzystane jednorazowo bądź wielokrotnie w okresie obowiązywania umowy, o ile poszczególne oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji będą dokonywane w terminach i na warunkach określonych w umowie.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 45 000 PLN.

Przed podpisaniem umowy wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % umowy w części podst. brutto.

Uzup. inf. z pkt II.2.7:

termin realizacji zam. podst., zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie później niż do 16.11.2020., zaś zam. opcjonalnego – do 18.12.2020.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 138-338853
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Produkcja i dostawa kombinezonów antyterrorysty z tkaniny trudnopalnej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kreator Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL POLSKA
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 686 825.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty określa rozdział VI i VII SIWZ.

W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

1. oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga wypełnienia jedynie sekcji „α – Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” (część IV: „Kryteria kwalifikacji” JEDZ).

W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w zakresie części III „Podstawy wykluczenia”.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: składa JEDZ dotyczący podwykonawców.

W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego – Wykonawca składa wraz z ofertą:

1. aktualne zaświadczenie wystawione przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” (świadectwo zgodności wzoru wyrobu wraz ze sprawozdaniem z oceny wzoru) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia parametry jakościowe, techniczne i użytkowe, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w specyfikacji technicznej. Uzyskanie wymaganego zaświadczenia określa procedura Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” (PZ-01 ocena wzoru wyrobu na zgodność ze specyfikacją), którą Instytut udostępni na żądanie (zamieszczone jest również na stronie internetowej ITB „Moratex”).

Zamawiający dopuszcza przedstawienie świadectwa zgodności wzoru wyrobu wraz ze sprawozdaniem z oceny wzoru, potwierdzającego iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia parametry jakościowe, techniczne i użytkowe, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zawartymi w specyfikacji technicznej, którego ważność nie upłynęła na dzień składania ofert.

Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą wypełniony formularz ofertowy (składający się z części A wypełnianej przez Wykonawcę na platformie przy składaniu oferty oraz części B zgodnie z treścią stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ).

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje (poprzez platformę) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (złożenie oświadczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 7 „Wymagana forma składanych dokumentów”). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020