Leveringen - 577283-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Râmnicu Vâlcea: Laboratoriumreagentia

2020/S 234-577283

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Județean de Urgență Vâlcea
Nationaal identificatienummer: 2540589
Postadres: Calea lui Traian nr. 201
Plaats: Râmnicu Vâlcea
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Postcode: 240011
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ghincea Elena Nicoleta
E-mail: achizitii_sjuvl@yahoo.ro
Telefoon: +40 250730525
Fax: +40 250730525
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sjv.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reactivi de laborator

Referentienummer: 254058920203.4
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru furnizare reactivi de laborator conf. fisei de date si caietului de sarcini. Conform art. 161 din L. 98/2016. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/inf. suplimentare in a 9-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 960 482.00 RON / Hoogste offerte: 2 960 482.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pipete serologice, sterile fără pirogeni, DNase, RNase, 25 ml pentru uz PCR

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38437100 Pipetten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Voornaamste plaats van uitvoering:

Franco depozit – Spitalul Judetean de Urgenta Râmnicu Valcea, Calea lui Traian 201.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pipete serologice, sterile fara pirogeni, DNase, RNase, 25 ml pentru uz PCR, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Oferta se dep./lot respect. cant./caract. și conditii prod. conf. caietului de sarcini. In cazul care se constată ca ofert. admisib. clasate pe primele cinci locuri au preturi egale, AC va solicita reofert. pt. departaj. fara sa afecteze pozitiile superioare in clasament. Efecturea de subsc. trimestriale.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi compatibili 100 % sau similar cu extractorul automat de acizi nucleici Genolution Nextractor NX-48S

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Voornaamste plaats van uitvoering:

Franco depozit – Spitalul Judetean de Urgenta Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian 201.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reactivi compatibili 100 % sau similar cu extractorul automat de acizi nucleici Genolution Nextractor NX-48S -conform caietului de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Oferta se dep./lot respect. cant./caract. și conditii prod. conf. caietului de sarcini. In cazul care se constată ca ofert. admisib. clasate pe primele cinci locuri au preturi egale, AC va solicita reofert. pt. departaj. fara sa afecteze pozitiile superioare in clasament. Efecturea de subsc. trimestriale.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 187-448963
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34212
Perceel nr.: 1
Benaming:

Pipete serologice, sterile fără pirogeni, DNase, RNase, 25 ml pentru uz PCR

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dexter Com S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 8875940
Postadres: Aleea Pantelimon nr. 16, sector 2
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 022406
Land: Roemenië
E-mail: dexter@itcnet.ro
Telefoon: +40 212122369
Internetadres: www.dextercom.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 800.00 RON
Laagste offerte: 2 982.00 RON / Hoogste offerte: 2 982.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34210
Perceel nr.: 2
Benaming:

Reactivi compatibili 100 % sau similar cu extractorul automat de acizi nucleici Genolution Nextractor NX-48S

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Watt Distributor
Nationaal identificatienummer: RO 10817509
Postadres: Bulevardul Chițu nr. 33
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 200410
Land: Roemenië
E-mail: office@watt.ro
Telefoon: +40 251417664
Fax: +40 251598508
Internetadres: www.watt.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 272 500.00 RON
Laagste offerte: 2 957 500.00 RON / Hoogste offerte: 2 957 500.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Compartimentul juridic
Postadres: Mun. Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201
Plaats: Râmnicu Vâlcea
Postcode: 240277
Land: Roemenië
E-mail: juridic_sjuvl@yahoo.com
Telefoon: +40 250748001
Fax: +40 250746989
Internetadres: www.sjv.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020