Leveringen - 577287-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Massaspectrometers

2020/S 234-577287

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Nationaal identificatienummer: 5250008896
Postadres: ul. Twarda 51/55
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-818
Land: Polen
Contactpersoon: Adam Jaracz
E-mail: a.jaracz@ingpan.krakow.pl
Telefoon: +48 123705239
Fax: +48 123705202
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ing.pan.pl/
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/ingpan
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: badania naukowe

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa tandemowego spektrometru masowego z indukcyjnie wzbudzaną plazmą 3Q ICP-MS do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie

Referentienummer: DZP-2310-3/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38433100 Massaspectrometers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja tandemowego spektrometru mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie ICP-MS/MS wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz kalibracją i demonstracja parametrów technicznych urządzenia w miejscu instalacji spektrometru.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 (opis przedmiotu zamówienia), jak również w załączniku nr 7 do SIWZ (istotne postanowienia umowy).

3. Zakup przedmiotu zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Inteligentny rozwój, oś priorytetowa IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, działanie 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”.

4. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 550 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kraków, ul. Senacka 1, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (przez co należy rozumieć dostawę oraz wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) i instalacja spektrometru mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie ICP-MS/MS wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego z jego obsługi w miejscu instalacji spektrometru.

— urządzenie fabrycznie nowe z produkcji seryjnej z 2020 r,

— zasilanie 230 V / 50 Hz,

— system typu bench-top, stojący na stole,

— dokumentacja techniczna w języku polskim (instrukcje obsługi) dostarczona wraz z urządzeniem,

— dokumentacja producenta potwierdzająca spełnianie wymagań minimalnych w języku angielskim lub polskim,

— filmy instruktażowe przedstawiające wszystkie czynności konserwacyjne związane z bieżącą obsługą spektrometru ICP-MS dostarczone wraz z urządzeniem,

— gwarancja minimum 24-miesięczna z możliwością przedłużenia w formie kontraktów serwisowych wraz z częściami na kolejne lata.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIR.04.02.00-00-C005/19-0

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych na warunkach i w trybie opisanym w ww. przepisie.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 148-362655
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Perlan Technologies Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 016038355
Postadres: ul. Puławska 303
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-785
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 550 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 559 349.55 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 (piętnastu) dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6.2. 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ;

6.3. 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 powyżej.

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@gov.pl
Telefoon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020