Leveringen - 577291-2020

01/12/2020    S234

Polen-Rybnik: Echograaf

2020/S 234-577291

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
Nationaal identificatienummer: 272780323
Postadres: ul. Energetyków 46
Plaats: Rybnik
NUTS-code: PL227 Rybnicki
Postcode: 44-200
Land: Polen
Contactpersoon: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Jakub Bieniek (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291272, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl
Telefoon: +48 324291226/87/88
Fax: +48 324291225
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szpital.rybnik.pl
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup aparatu USG diagnostycznego wraz z wyposażeniem

Referentienummer: TAM-949-PN/87-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33112200 Echograaf
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatu USG diagnostycznego wraz z wyposażeniem, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Niniejsze zamówienie jest realizacją projektu „Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19”, poz. 16 Numer naboru: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 Numer wniosku: WND-RPSL.10.01.00-24-0301/20-002.

Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi zał. nr 1.1 („Formularz cenowy”), 1.2 („Specyfikacja techniczna”). Załącznik nr 1.3 do specyfikacji określa („Warunki gwarancji jakości i serwisu”). Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do specyfikacji („Wzór umowy”).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 296 296.30 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227 Rybnicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatu USG diagnostycznego wraz z wyposażeniem, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Niniejsze zamówienie jest realizacją projektu „Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19”, poz. 16 Numer naboru: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 Numer wniosku: WND-RPSL.10.01.00-24-0301/20-002.

Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi zał. nr 1.1 („Formularz cenowy”), 1.2 („Specyfikacja techniczna”). Załącznik nr 1.3 do specyfikacji określa („Warunki gwarancji jakości i serwisu”). Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do specyfikacji („Wzór umowy”). Termin dostawy max. do dnia 21.12.2020 - parametr punktowany.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 20,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20,00
Prijs - Weging: 60,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19”. Numer naboru: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20, numer wniosku: WND-RPSL.10.01.00-24-0301/20-002.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 1.1, 1.2 i 1.3 do specyfikacji. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Pzp w wysokości 2 500,00 PLN.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Z uwagi na pilność postępowania, ponieważ Obecnie Zakład Diagnostyki Obrazowej posiada jeden aparat USG wykorzystywany dla pacjentów szpitalnych i z poradni przyszpitalnych – w zdecydowanej ilości dla pacjentów onkologicznych.

Dla pacjentów z Covid-19 potrzebny jest oddzielny aparat USG przeznaczony dla wydzielonej strefy izolacyjnej, w której przebywają pacjenci z Covid-19. Badania powinny być wykonywane w miejscu pobytu pacjenta, tak by pacjent nie opuszczał wydzielonej strefy izolacyjnej.

Z uwagi na specyfikę zamówienia związaną z epidemią koronawirusa, a także faktem, że niniejsze postępowanie obejmuje pakiet unieważniony w poprzednio prowadzonej procedurze (pierwsze zostało przeprowadzone w pełnej procedurze 35-dniowej i unieważnione w zakresie pakietu nr 2- brak ofert) zastosowanie procedury skróconej uznano za zasadne.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 197-474581
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zakup aparatu USG diagnostycznego wraz z wyposażeniem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gemed Elias Sp. J.
Nationaal identificatienummer: 240294576
Postadres: ul. Stefana Batorego 19
Plaats: Chorzów
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 41-506
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 296 296.30 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 296 296.30 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1.1. do oferty – należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji;

1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

1.3. na wezwanie zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) należy złożyć aktualne na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

1.3.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.3.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

2.1. do oferty – dołączyć następujące jednolity europejski dokument zamówienia wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji;

2.2. na wezwanie zamawiającego: zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie.

3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom zamawiającego należy:

3.1. do oferty – dołączyć zał. 1.2 („Specyfik. techn.”) i 1.3 („Warunki gwar. jakości i serwisu”) oraz oświadczenia: oświadcz. potwierdzaj. posiadanie przez zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w zał. 1.1 i opisany w zał. 1.2 dopuszczenia do obrotu i do używania oraz oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca jest gotów do udostępnienia tych dopuszczeń na wezwanie zamawiającego (przed rozstrzygnięciem). Oświadcz. te zawierają się w formularzu oferty, stanowiącym zał. 1 do SIWZ.

3.2. Na wezwanie zamawiającego (dot. Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona):

3.2.1. deklaracje zgodności z dyrektywą medyczną dla całego zaoferowanego asort. (dot. wszystkich klas wyrobu medyczn.);

3.2.2. certyfikaty zgodności z dyrektywą medyczną dla całego zaoferowanego asort. wydany przez jednostkę notyfikowaną (dot. wszystkich klas wyrobu medycznego z wyjątkiem klasy I).

Załącznikami do oferty są:

1. Formularz oferty:

1.1. Formularz cenowy;

1.2. Specyfikacja techniczna;

1.3 Warunki gwarancji jakości i serwisu;

2. JEDZ;

3. Pełnomocnictwo (jeśli wymagane).

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – zawarta jest w rozdz. I SIWZ. Szczegół. info. dot. nin. zam. zawarte są w SIWZ na stronie www.szpital.rybnik.pl.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Dostępne pod adresem https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

Odwołania przysługują:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

Powyżej wskazany w pkt VI.4.1) e-mail nie służy do przesyłania odwołań oraz przystąpień do postępowania odwoławczego. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Sekretariat Biura Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020