Leveringen - 577300-2020

01/12/2020    S234

Ierland-Dublin: Motorvoertuigen

2020/S 234-577300

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The Office of Government Procurement
Nationaal identificatienummer: IE3229842HH
Postadres: 3A Mayor Street Upper
Plaats: Dublin 1
NUTS-code: IE IRELAND
Postcode: D01 PF72
Land: Ierland
Contactpersoon: Tender Operations
E-mail: Support@ogp.gov.ie
Telefoon: +353 761008000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ogp.gov.ie/
Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/351
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MC for Supply of Small Electric Vans for Office of Government Procurement

Referentienummer: PROJ000006438
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Pursuant to a Request for Applications to Participate in a Dynamic Purchasing System entitled “Request for applications to participate in a Dynamic Purchasing System for the provision of Vans, Police Specification vans, and Minibuses to the Irish Public Sector” dated 13th of November 2019 as advertised in the supplement to the Official Journal of the European Union, OJEU Notice Number 222-543923 of 2019/S (“the RFATP”), the Minister for Public Expenditure and Reform requested applications from economic operators to participate in a Dynamic Purchasing System. All economic operators (candidates) that met the compliance and selection criteria were admitted to the Dynamic Purchasing System (the “DPS Members”) and concluded Dynamic Purchasing System Agreements (each a “DPS Agreement”) with the Minister for Public Expenditure and Reform. Unless otherwise specified herein, defined terms shall have the meaning assigned to them in the DPS Agreement.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 700 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pursuant to a Request for Applications to Participate in a Dynamic Purchasing System entitled “Request for applications to participate in a Dynamic Purchasing System for the provision of Vans, Police Specification vans, and Minibuses to the Irish Public Sector” dated 13th of November 2019 as advertised in the supplement to the Official Journal of the European Union, OJEU Notice Number 222-543923 of 2019/S (“the RFATP”), the Minister for Public Expenditure and Reform requested applications from economic operators to participate in a Dynamic Purchasing System. All economic operators (candidates) that met the compliance and selection criteria were admitted to the Dynamic Purchasing System (the “DPS Members”) and concluded Dynamic Purchasing System Agreements (each a “DPS Agreement”) with the Minister for Public Expenditure and Reform. Unless otherwise specified herein, defined terms shall have the meaning assigned to them in the DPS Agreement.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 400
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 600
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Contracting Authority reserves the right to extend the Term for a period or periods of up to twelve (12) with a maximum of one (1) such extension or extensions on the same terms and conditions, subject to the Contracting Authority’s obligations at law.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 222-543923
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

MC for Supply of Small Electric Vans for Office of Government Procurement

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nissan Ireland
Nationaal identificatienummer: 57839
Postadres: Unit 13, Joyce Way, Park West Business Park
Plaats: Dublin
NUTS-code: IE IRELAND
Postcode: Dublin
Land: Ierland
E-mail: bpurcell@nissan.ie
Telefoon: +353 14091100
Internetadres: http://https://www.nissan.ie/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 700 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of Ireland
Plaats: Dublin
Land: Ierland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Please consult your own legal advisors.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020