Leveringen - 577306-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Luleå: Instrumentarium en benodigdheden voor diagnostiek en radiodiagnostiek

2020/S 234-577306

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Norrbotten
Nationaal identificatienummer: 232100-0230
Postadres: Robertsviksgatan 7
Plaats: Luleå
NUTS-code: SE332 Norrbottens län
Postcode: 971 89
Land: Zweden
Contactpersoon: Mikael Bucht
E-mail: mikael.bucht@norrbotten.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nll.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020 Screeninginstrument PCR Region Norrbotten

Referentienummer: 20/141
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33124000 Instrumentarium en benodigdheden voor diagnostiek en radiodiagnostiek
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser instrument, reagens och förbrukningsmaterial för automatiserad molekylärbiologisk diagnostik av patogena agens för leverans till Region Norrbotten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
33124100 Diagnostisch instrumentarium
33140000 Medische verbruiksartikelen
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE332 Norrbottens län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luleå

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser instrument, reagens och förbrukningsmaterial för automatiserad molekylärbiologisk diagnostik av patogena agens för leverans till Region Norrbotten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 215-526385
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Motivering för avbrytande

Region Norrbotten avbryter härmed ovannämnda upphandling med anledning av att upphandlings-underlaget behöver omarbetas med anledning av rådande situation samt Region Norrbottens ändrade behov till följd av den. En förnyad annonsering med justerade upphandlingsdokument anpassade till Region Norrbottens behov kommer att genomföras.

Visma annons: https://opic.com/id/afdyngkvbx

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Luleå
Plaats: Luleå
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020